Dobre, že ju máme

19.mar 2013

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny už desať rokov ochraňuje záujmy Slovákov v Srbsku, a to v oblastiach významných pre národnostnú identitu každého národa. V tej priekopníckej práci bolo mnoho problémov, vyskytovali sa aj nedostatky, ale sú všade predsa dosiahnuté pozoruhodné výsledky. Hľa, čo si o plnení poslania NRSNM myslia Slováci v Bielom Blate, Vojlovici a Zreňanine.

JARMILA HROMČÍKOVÁ, predsedníčka MOMS v Bielom Blate: – O tom, že Slováci potrebovali organizáciu, ktorá ich bude reprezentovať, hájiť ich záujmy a bojovať o ich práva, svedčí fakt, že si s takým zámerom ešte pred založením NRSNM obnovili činnosť Matice slovenskej. Nuž a keď aj štát uznal, že národnostné menšiny potrebujú svoje parlamenty, Slováci, podobne ako aj iné menšiny, si založili Národnostnú radu. A je dobre, že si ju založili, lebo nielenže zastupuje našu národnostnú menšinu, ale aj účinkuje v rozhodovaní o otázkach zo svojej pôsobnosti týkajúcich sa práv nášho národa. Aspoň chcem veriť, že je tomu tak. Avšak keď si spomeniem, ako prebiehala predvolebná kampaň na voľbu členov NRSNM, nie som si celkom istá, lebo sa mi zdá, že jednotlivcom záujmy politických strán, ktorým prislúchajú, boli nad záujmy Slovákov. Musím však uznať, že rada pomohla aj nám Bieloblatčanom. Finančne síce veľmi málo, ale aj dobrá rada, konštruktívny rozhovor, sugescia sú tiež veľkou pomocou. Pri tejto príležitosti všetkým nám blahoželám k 10. výročiu založenia nášho parlamentu, so želaním, aby si plnil svoju úlohu v pravom zmysle slova, aby stranícke záujmy neprevýšili záujmy menšiny, aby sme si vedeli využiť práva, ktoré nám štát ponúka, a predovšetkým, aby sme boli jednotní v boji o zachovanie našej identity.

MIROSLAV ORAVEC, zástupca predsedu SKOS Detvan vo Vojlovici: – Rovno toľko rokov, koľko jestvuje NRSNM, bol som v čele SKOS Detvan a mal som príležitosť spolupracovať s týmto naším predstaviteľským orgánom. Vcelku tá spolupráca bola vždy korektná. My v Detvane sa síce snažíme problémy riešiť sami, ale keď sme NRSNM požiadali o nejakú pomoc, vo väčšine prípadov nám aj pomohla. Pravdaže, myslím tu aj na finančnú podporu našich podujatí. Musím však povedať, že sme príliš ďaleko od centra a často nevieme, čo sa deje. Preto si myslím, že by členovia rady mali častejšie prichádzať medzi obyčajných ľudí, rozprávať sa s nimi o školstve, jazyku… Ako strešný orgán Slovákov v Srbsku, NRSNM na seba prevzala mnohé záväzky, okrem iného aj organizovať celomenšinové podujatia. Myslím si však, že by to mali trochu akože decentralizovať, poslúchnuť a zvážiť aj idey z terénu a nie všetko dirigovať z jedného miesta. Bolo by to v záujme ďalšieho skvalitnenia tých podujatí.

VIERKA HRUBÍKOVÁ zo Zreňanina, predsedníčka Výboru pre medzinacionálne vzťahy v Zreňanine: – Dobre je, že máme Národnostnú radu ako orgán, ktorý zastupuje slovenskú národnostnú menšinu a stará sa o uplatňovanie práv v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma. V tej svojej práci by však, podľa mojej mienky, mala tesnejšie spolupracovať aj s obecnými či mestskými radami pre medzinacionálne vzťahy. Tá spolupráca by musela byť bohatšia, a nie ako je tomu teraz, iba na úrovni ročných správ o činnosti. Naďalej podľa mojej mienky členovia Národnostnej rady by mali častejšie odchádzať do terénu, aj do tých najmenších a asimiláciou poznačených prostredí. Rozprávať sa s tamojšími Slovákmi, podnecovať ich, aby využívali práva, ktoré im štát núka, lebo mám dojem, že v tých malých prostrediach ľudia často ani nevedia, aké práva majú a ako ich môžu uskutočniť.

Za odpovede ďakuje:

V. Hudec

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs