Svornosť v rozhodnutiach

19.mar 2013

Predsedníčka Výkonnej rady Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Jarmila Ćendićová a člen NRSNM Pavel Rohárik sú v najvyššom zastupiteľskom orgáne Slovákov od volieb v roku 2010. Tak Kovačičanka, ako aj Padinčan sa nazdávajú, že sú prioritné práce pre NRSNM v nastávajúcom období rekonštrukcie, a to budovy pre Múzeum vojvodinských Slovákov a domu Martina Jonáša.

„Ak by som mala spomenúť, ktoré sú to rozhodujúce momenty v desaťročnej práci rady, tak je to určite i založenie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, kde sa zachováva, zveľaďuje a rozvíja naša kultúra,“ mieni J. Ćendićová.

Jarmila Ćendićová, predsedníčka VV NRSNM

„Kľúčový medzník je schválenie Zákona o národnostných radách v Zhromaždení Srbska, lebo presne určil príslušnosti rád vo všetkých štyroch oblastiach – informovania, úradného používania jazyka a písma, kultúry a vzdelávania,“ domnieva sa P. Rohárik.

Ak by mali jednou vetou, jediným sloganom alebo slovom charakterizovať doterajšie desaťročie, neváhali s odpoveďami:

„Iné národnosti, berte si príklad z nás! Myslím si, že len Národnostná rada maďarskej národnostnej menšiny pracuje úspešnejšie od našej. Naša rada je príkladom a prípadom dobrej viacročnej nepretržitej činnosti,“ presvedčená je predsedníčka VV NRSNM.

„Harmonické fungovanie, to by bolo heslo, na ktoré som si ako prvé spomenul. A nazdávam sa, že je presné a trefné,“ odpovedal riaditeľ Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici.

„Môžeme byť hrdí na to, že sa nám podarilo v NRSNM držať sa rozpočtu a rozdeľovať peniaze skutočne podľa potrieb výborov, komisií a projektov. Zatiaľ nám však nevychádza aktívnejšia spolupráca s Kanceláriou pre ľudské a menšinové práva,“ konštatuje Ćendićová.

Pavel Rohárik, člen NRSNM

Náčelníčka pre spoločenské činnosti Zhromaždenia obce Kovačica uvažuje, že najpálčivejším problémom pre radu v tomto roku bude zachovanie informovania v písaných a elektronických médiách v materinskom jazyku. Riaditeľ kovačického gymnázia by si prial, aby NRSNM čiastočne prebrala zakladateľské práva nad touto vzdelávacou ustanovizňou, v ktorej sa vyškolilo a školí veľa Sloveniek a Slovákov. Keby v Národnostnej rade disponovali väčšou sumou peňazí, vedeli by, kam ich usmerniť, okrem už spomínaných obnovení budovy a domu:

„Keď ide o vzdelávanie, zvýšila by som počet študentov, ktorým udeľujeme štipendiá, a nakúpila knihy i do knižníc v menších osadách. V oblasti informovania by som sa pokúsila slovenský jazyk presadiť do čo najviac obcí a čo sa týka kultúry, peniaze by som usmernila i na divadelnú činnosť ochotníkov. Zvyky a obyčaje si zachovávame tancami a piesňami, ale materinský jazyk si môžeme zachovať zvlášť prostredníctvom ochotníckych divadelných predstavení a informovaním v slovenskom jazyku,“ povedala záverom J. Ćendićová.

„V rámci Gymnázia Mihajla Pupina by sme vybudovali ubytovňu pre organizovanie vedeckých, kultúrnych a športových seminárov a kempingov, prípadne vzdelávanie dospelých. Sme totiž na toto všetko registrovaní, doposiaľ sme využívali registráciu iba pre kurzy informatiky pre dospelých,“ poznamenal na záver P. Rohárik.

Ján Špringeľ

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs