EUROKOMPAS 2014: Údaje, ktoré treba vedieť

2.dec 2014

EUROKOMPAS 2014: Údaje, ktoré treba vedieť

49kompasPozoruhodných faktov, týkajúcich sa Európskej únie, je neúrekom. Keď ide napríklad o hospodárstvo, je pravdou, že globálna ekonomická a finančná kríza spomalila jeho rozvoj vo všetkých členských štátoch, no jasné je i to, že je väčšia a silnejšie integrovaná únia schopnejšia odolávať početným nástrahám a skúškam.

Ak sa na zreteli má historický pohľad, tak si možno všimnúť, že v roku 1992 osoh z jednotného trhu únie malo 345 miliónov osôb, kým  ich je v súčasnosti približne 500 miliónov. V únii existuje viac než dvadsať miliónov malých a stredných podnikov, čo je 99 percent ich celkového počtu. V nich je dve tretiny pracovných miest a tieto realizujú 60 percent výroby v EÚ.

Treba zopakovať a vyzdvihnúť i to, že je s dvoma tretinami globálnej pomoci, ktorú poskytuje, únia najväčším donátorom na svete. Práve ďakujúc nej – v období rokov 2004 – 2012 – viac ako 67 miliónov ľudí v rozvojových štátoch získalo prístup k pitnej vode, kým 23 miliónov osôb dostalo lepšie sanitárne podmienky. V rámci európskej výroby poľnohospodársko-potravinársky úsek zamestnáva najväčší počet ľudí. Je v ňom 4,2 milióna pracovných miest a obrat 954 miliárd eur. Únia je vlastne najväčším svetovým dovozcom a vývozcom poľnohospodársko-potravinárskych produktov.

V rokoch od 2007 do 2011 Európsky sociálny fond zabezpečil školenie pre prácu alebo niektorý iný druh pomoci pre 12,5 milióna ľudí. Okolo 2,4 milióna osôb dostalo robotu v lehote pol roka po ukončení školení, kým  osemstotisíc mladých Európanov získalo pracovné príležitosti ďakujúc iniciatíve Európskej únie k zamestnávaniu mladých.

Aj v oblasti ekonomiky všetky členské štáty únie mali osoh z jej rozšírenia. Vstup nových členov znamenal i vznik väčšieho a integrovanejšieho vnútorného trhu v prospech všetkých krajín, tak isto podnet k zveľadeniu životnej úrovne obyvateľstva v štátoch, ktoré sa únii pripojili v rokoch 2004 a 2007. Jednotný trh pozitívne vplýval na vznik silných regionálnych reťazí kapitálu, najmä v automobilovom priemysle.

Zlepšila sa i konkurencieschopnosť. Estónsko napríklad zvýšilo pracovnú produktivitu v úseku obchodu o 10,9 percenta v období 1999 – 2003, respektíve o šesť percent v rokoch 2004 – 2012. Aj účasť produktívnej verejnej spotreby v oblasti výskumu a rozvoja, energetiky, dopravy, vzdelávania, zdravotníctva a ochrany životného okolia stúpol po začlenení do únie takmer vo všetkých krajinách v poslednom desaťročí.

        Oto Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs