Kompetencie nie sú len na papieri

4.apr 2013

O tom, do akej miery je pôsobenie NRSNM viditeľné v našich prostrediach, v ktorých oblastiach je zvlášť chvályhodné, prípadne, kde by ho bolo treba zintenzívniť, povedali nám oslovené spolubesedníčky v tejto príležitostnej ankete.

 

KATARÍNA MELEGOVÁ-MELICHOVÁ, členka NRSNM a predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku:

– Pri 10. výročí fungovania NRSNM treba povedať, že z aspektu MSS sme od začiatku nevideli problém v mieste alebo prekrývaní kompetencií Matice a NRSNM, ktorá je orgánom vyplývajúcim zo zákona. Ako taká má zabezpečovať čím lepšie legislatívne, ale aj hmotné, kádrové a priestorové podmienky pre všetky slovenské subjekty (teda aj Maticu), za ktorú prácu je aj štátom financovaná. Členovia NRSNM z matičnej listiny sa zapájajú do práce rady aktívne, plnohodnotne. Uvítali by sme preto, keby aj v NRSNM bolo viac pochopenia pre matičnú činnosť. Matica sa zapojila veľmi ochotne do akcie zápisu Slovákov do osobitných voličských zoznamov, nabáda rodičov zapisovať deti do slovenských tried, resp. na hodiny tzv. pestovania slovenčiny, matičiari prispejú ročne niekoľkými desiatkami podujatí ku kultúrnemu životu nás Slovákov, v dôsledku početnosti MOMS NRSNM získava vyššie prostriedky… Preto nemôžem pochopiť, prečo u niektorých členov rady je toľko neznášanlivosti voči Matici. Som názoru, že je na čase, aby sa v záujme nás, tunajších Slovákov, z rady ozývalo tak, ako sa do rady z Matice volá.

J. Č-p

Mgr. GABRIELA GUBOVÁ-ČERVENÁ, PhD., členka NRSNM, profesorka histórie a slovenského jazyka a literatúry v ZŠ 15. októbra v Pivnici:

– Každá štátna inštitúcia národnostného rázu má význam pre tú-ktorú menšinu, pretože zoskupuje všetky jej potreby, čiže dozerá na to, aby štát zabezpečil prajné podmienky na uplatňovanie národnostných práv. Keďže pracujem v školstve, môžem zhodnotiť, že pre školy má NRSNM veľký význam. Tým, že pivnickú školu vyhlásila za inštitúciu osobitného významu v oblasti vzdelávania, NRSNM nejakým spôsobom garantuje, že v procese racionalizácie škôl nepríde k spájaniu našej školy s niektorou inou. Výbor pre vzdelávanie pomáha pri riešení najzávažnejších školských problémov, akou je napríklad aktuálny problém s učebnicami. Keďže prednedávnom našu školu vyhlásili za najúspešnejšiu základnú školu so slovenským vyučovacím jazykom v zahraničí, NRSNM nám darovala dva počítače. Čiže kompetencie v oblasti vzdelávania slovenská národnostná rada má nielen na papieri, ale ich aj uplatňuje.

 

ELENA HLOŽANOVÁ, profesorka slovenského jazyka v ZŠ v B. Palanke:

– Podľa môjho názoru funkciou NRSNM je zachovávanie národnostnej identity Slovákov v Srbsku. Vyzdvihla by som jej významnú úlohu v oblasti vzdelávania, keďže sme svedkami rýchlej asimilácie. Báčska Palanka je toho príkladom. Avšak snahy NRSNM o zachovanie slovenčiny budú márne, ak sa jednotlivci nebudú usilovať o jej zachovávanie. Predovšetkým mám na mysli rodičov, ktorých nepísaným záväzkom je naučiť svoje dieťa materinskému jazyku. Keď ide o konkrétnu činnosť našej Národnostnej rady, Výbor pre vzdelávanie platí profesorku slovenského jazyka, čiže mňa. Aj učebnice, ktoré sa používajú v základných školách pre vyučovanie slovenčiny ako voliteľného predmetu, sú darom NRSNM. Okrem toho každoročne finančne a vecne podporuje podujatie Stretnutie študujúcej mládeže. Tohto roku po prvýkrát zabezpečila aj časť finančných prostriedkov pre divadelnú produkciu v Palanke. O význame divadelných seminárov, ktoré organizuje, netreba ani hovoriť: je samozrejmé, že sú vždy vítané a osožné.

V. Dorčová-Valtnerová

VIERA TOMANOVÁ, profesorka triednej výučby v Boľovciach:

– Na začiatku činnosti NRSNM sme jej pomoc v Základnej škole Branka Radičevića v Boľovciach, podobne ako aj v iných prostrediach, cítili v poskytovaní učebníc pre slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry, v možnosti odborného zdokonaľovania nás učiteľov slovenského jazyka vďaka kurzom u nás a na Slovensku. Okrem učebníc pribudli potom do školy aj slovníky a slovenské knihy. Neskoršie sa u nás začal realizovať projekt Zachovávanie slovenskej národnej kultúry v Boľovciach, v inštitučných rámcoch, ktorý rovnako ako Ambientnú výučbu slovenského jazyka v Boľovciach členovia NRSNM sústavne podporovali. V roku 2009 sme mali ich verejnú prezentáciu, na ktorej nám predstavitelia rady odovzdali slovenské slovníky a prenosný počítač. Už v roku 2010 vďaka sprostredkovaniu a pomoci Výboru pre vzdelávanie 50-členná skupina žiakov z Boľoviec a Dobanoviec pobudla v Škole v prírode vo Vysokých Tatrách. Potom sa v škole začalo s renovovaním a vybavovaním kabinetu slovenčiny, kde dnes pracujeme nehatene. Máme približne 50 žiakov, ktorí chodia na hodiny slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry, organizujeme tradičné podujatie Deň Lucie v Boľovciach, kde nám NRSNM tiež pomáha, a umožnila nám aj nedávny zájazd našich malých divadelníkov do Erdevíka.

A. Lš.

VERONKA CHRŤANOVÁ, podpredsedníčka SKUS Jánošík:

V Jánošíku odjakživa jestvoval záujem o folklór a organizovanie folklórnych udalostí. Avšak malá osada, akou je Jánošík, nemôže sama z vlastných prostriedkov vyfinancovať väčšiu udalosť. Zatiaľ sme usporiadali dve väčšie podujatia. V roku 2005 sme mali možnosť organizovať FF Tancuj, tancuj…, ktorý bol aj organizačne, aj finančne dosť náročný, ale NRSNM nám v tom finančne pomohla a festival odznel úspešne. V roku 2010 Jánošíčania oslavovali 200. výročie založenia osady a vďaka NRSNM spolok mal možnosť počas celého roka organizovať rôzne menšie podujatia a ústredné oslavy, čiže celovečerný koncert, ktorý odznel v októbri. Z tohto vyplýva, že spolok má úspešnú spoluprácu s NRSNM. Podujatí nebolo veľa, no jánošícki folkloristi sú povďační za každú podporu a som presvedčená, že aj do budúcna môžeme počítať s ich pomocou.

J. Pániková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs