Kvalitná predškolská príprava detí

30.máj 2013

Začiatky predškolskej výchovy v Obci Báčsky Petrovec sa datujú do roku 1966, keď založili Detskú ustanovizeň v Petrovci. Tá pôsobila v objekte niekdajšej Feríkovej školy. Na terajšej adrese je Včielka od polovice sedemdesiatych rokov. Po čase predškolská ustanovizeň začala pracovať aj v Maglići, kde vystavali funkčné zariadenie. V Kulpíne dodnes také nie je, ale upravili jednu časť budovy majetku Dunđerskovcov. V Hložanoch ustanovizeň pôsobí ako osobitné zariadenie v budove základnej školy, s osobitným vchodom pre škôlkarov. V súčasnosti sa v štyroch osadách obce predškolské vzdelávanie detí uskutočňuje v rámci spoločnej ustanovizne. Pomenovali ju Včielka. Dlho rokov pracovala ako poldenný či celodenný pobyt detí a od roku 2008, keď dostavali nový objekt v Petrovci, do jasličiek začali prijímať i najmenšie deti.

Deti v škôlke si rady vypočujú ľudové rozprávky

Deti v škôlke si rady vypočujú ľudové rozprávky

O rozhovor sme oslovili dlhoročnú riaditeľku Zuzanu Pašićovú, aby nám priblížila pôsobenie a prácu škôlky. Rozhovor sme začali s krátkym osobným preukazom Predškolskej ustanovizne Včielka.

– Našu predškolskú ustanovizeň navštevujú deti od 1 do 7 rokov. Rodičia majú možnosť vyjadriť sa, či chcú dať deti do škôlky a od koľko rokov. Iba prípravné predškolské vzdelávanie, v trvaní jedného roka, je povinné. Deti možno prihlásiť na celodenný alebo poldenný pobyt. Máme vekovú skupinu detí od 1 do 3 rokov v jasličkách, potom deti od 3 do 7 rokov na celodennom, či od 5 do 7 rokov na poldennom pobyte. Celodenný pobyt trvá 10 hodín a poldenný pobyt 5 hodín. Vo všetkých osadách pracujeme iba v jednej zmene, iba v Kulpíne v dvoch zmenách poldenného pobytu.

Aké je kádrové zastúpenie ustanovizne?

– Kádrovo sme adekvátne zastúpení. Máme 27 odborných vychovávateliek, 6 zdravotných sestier vychovávateliek v jasličkách, 5 kuchárov a účelovú kuchyňu v každej osade. Máme aj pedagóga, účtovníctvo, správu ustanovizne a pomocný personál: údržbára, upratovačky, ekonóma… Dokopy je 54 zamestnaných. Vychovávateľky musia mať 6. stupeň vzdelania a veľmi dbáme o odborné zdokonaľovanie našich kádrov cestou rôznych vzdelávacích kurzov, seminárov a dielní. Často ich realizujeme u nás v Petrovci. Nápomocnú ruku nám poskytuje Asociácia slovenských vychovávateľov Vojvodiny.

Koľko detí máte v tejto chvíli na starosti?

– Pri zápise sme mali 430 detí a v tejto chvíli ich je 428. Rozdelení sú do 19 skupín. V Petrovci je 265 a v ostatných osadách 114 detí. V prípravnej predškolskej triede v Petrovci máme 65 budúcich prvákov, v Kulpíne 27 v slovenskej triede a 26 v srbskej triede, v Maglići 24 a v Hložanoch 15 detí. Na úrovni obce je dokopy 157 budúcich prvákov.

Ako je to s vyučovacím jazykom?

− V škôlke sa vyučuje po slovensky v Petrovci a v Hložanoch. V Maglići sa vyučuje po srbsky a v Kulpíne sú prípravné skupiny po slovensky a po srbsky a celodenný pobyt je kombinovaný.

Deti majú v škôlke zabezpečené stravovanie. Ako je to s jedálnym lístkom?

– Pri jedálnom lístku dodržiavame všetky pravidlá zdravej výživy s dostatočným počtom bielkovín, tukov a uhľohydrátov. Pravidelnú previerku stravy z našej kuchyne robí Hygienický ústav v Novom Sade. Od nich dostávame aj spätnú informáciu, či je dostatok výživných látok a či dodržiavame predpísané hygienické predpisy pri príprave a servírovaní jedál. Veľké zásoby artiklov nerobíme, lebo nám je cieľom, aby všetko bolo svieže.

Zakladateľom Včielky je Obec Báčsky Petrovec. V čom a na aký spôsob si zakladateľ spĺňa svoje práva a povinnosti?

– Okrem vymenovania správy ustanovizne je zakladateľ predovšetkým povinný vyfinancovať 80 % z výnosu pobytu detí v škôlke. Kryje aj osobné dôchodky a cestovné trovy príchodu do práce zamestnaných, stále materiálne  a prevádzkové trovy, kde patria zdroje, vykurovanie…

Deti v škôlke si rady vypočujú ľudové rozprávky

Deti v škôlke si rady vypočujú ľudové rozprávky

V akej hodnote rodičia platia za vaše služby?

– Môžem povedať, že keď rodič zaplatí zo 4 200 dinárov mesačne za pobyt svojho dieťaťa v škôlke, je to iba 20 % z ekonomickej ceny, ktorá je v hodnote 21 000 dinárov. Zvyšné trovy zabezpečuje zakladateľ.

Keď niekto navštívi petrovskú škôlku, zaiste si všimne, že veľmi dbáte o vzdelávacie a hracie pomôcky a že je škôlka dobre vybavená.

– Dbáme o to, aby sme držali krok s dobou a cestou rôznych súbehov a grantov získavame prostriedky na nákup rôznych technických pomôcok, hracieho vybavenia, ale aj zelene či opravy alebo úpravy dvora. Tak sa nám vlani podarilo v úplnosti zmeniť krytinu na objekte v Kulpíne. Krytinu plánujeme vymeniť aj v Maglići, tiež upraviť jasličkový hrací priestor v Petrovci a dokúpili sme rekvizity aj do Hložian. Hračky kupujeme po skupinách a pravidelne ich rozdeľujeme do každej osady. Za posledné desaťročie sa nám podarilo hodnotu ustanovizne zvýšiť o viac ako 80 miliónov dinárov.

Akým spôsobom deti prezentujú získané vedomosti a schopnosti?

– Koncom každého roka na nádvorí škôlky v Petrovci chystáme rozlúčkový program s predškolskými skupinami a jednotlivé skupiny detí so svojimi vychovávateľkami chystajú menšie programy pri rôznych príležitostiach, buď v rámci škôlky, alebo v spolupráci s inými vo väčších programoch, akými sú Slnečná jeseň života, humanitárne a iné príležitostné programy. Aktívne spolupracujeme s rodičmi, s inými inštitúciami a ustanovizňami.

Aké aktivity vás čakajú do konca školského roka a v bližšej budúcnosti?

– Koncom mája chystáme prednášku pre rodičov o mechanizmoch násilenstva a prezentáciu malej školy športu ako ľubovoľného predmetu škôlkarov. V júni už tradične záverečné programy detí. Inak máme rozpracované rôzne projekty a pokúšame sa zabezpečiť gumové podlahy pre hracie plochy. U nás nie sú klasické prázdniny, aké sú v školách. S celodenným pobytom napr. nepracujeme v auguste. Preto v lete zase dôkladne upravíme a olíčime učebne, jedálne, prefarbíme hojdačky, spúšťadlá, lavičky a vôbec poopravujeme alebo vymeníme opotrebované veci.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs