Nedeliteľné je nie neoddeliteľné

25.máj 2016

Nedeliteľné je nie neoddeliteľné

 

jazykomyly-logo (1)Veta „Vojvodina je nedeliteľnou časťou Srbska.“ je na prvý pohľad správna. Akože správna. Je tam slovo, ktoré vyvracia tvrdenie, a samým tým sa prieči skutočnosti. Avšak keby sme vetu sformulovali takto: „Vojvodina je neoddeliteľnou časťou Srbska.“, vtedy dosiahneme ten správny význam. A tu nám je cieľom upozorniť na významový rozdiel prídavných mien nedeliteľnýneoddeliteľný, ktorý nemôžeme hodnotiť ako rovnoznačné, aj napriek tomu, že majú rovnaký základ deliť a že sú formálne, zvukovo, a významovo blízke. Prídavným menom nedeliteľný označujeme: ktoré nemožno (roz)deliť: nedeliteľný celok. V právnickej oblasti sa vyskytujú termíny nedeliteľný záväzok, nedeliteľná právomoc, vo finančnej oblasti zase nedeliteľný fond. Príslovka znie nedeliteľne a podstatné meno nedeliteľnosť. Význam prídavného mena neoddeliteľný je takýto: ktorý sa nedá, nemá oddeliť (od daného celku); neodlučiteľný: neoddeliteľná časť celku. Napríklad obsah a forma sú neoddeliteľné. Príslovka znie neoddeliteľne a podstatné meno neoddeliteľnosť.

Ako vidieť, aj napriek takmer významovej a zvukovej zhode významy sú predsa len zreteľne odlišné. Rovnaký prípad je aj s prídavnými menami deliteľnýoddeliteľný, pri ktorých rozdiel vyplýva z rozličného významu slovies: deliť niečo a oddeliť niečo od niečoho. Aj tieto prídavné mená, rovnako ako ich negácie, sú odvodené príponou -teľný. Deliteľný je ktorý sa dá deliť: číslo je deliteľné dvoma. Podstatné meno je deliteľnosť. Neoddeliteľný je opak – nedá sa a ani nemá rozdeliť, pokým oddeliteľný je zase taký, ktorý možno od príslušného celku oddeliť.

Anna Horvátová

A. HORVÁTOVÁ
A. HORVÁTOVÁ

ANNA HORVÁTOVÁ (1968) Je jazykovou redaktorkou v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu. V roku 1995 nastúpila do pracovného pomeru v NVU Hlas ľudu. Stará sa o jazykovú čistotu týždenníka Hlas ľudu, mládežníckeho časopisu Vzlet a knižných vydaní. V roku 2013 vydala príručku pod názvom Jazykové omyly – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, ktorej vydavateľmi sú NVU Hlas ľudu a Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: horvatova@hl.rs