Odmenili najúspešnejších autorov

21.dec 2015

Odmenili najúspešnejších autorov

V sviatočnom ovzduší v Zhromaždení AP Vojvodiny dnes udelili ceny tým najúspešnejším, ktorí svoje práce zaslali na súbehy časopisov Nový život a Zornička.

Odmenení autori so zodpovednými redaktorkam časopisov Nový život a Zornička a riaditeľom SVC

Odmenení autori so zodpovednými redaktorkami časopisov Nový život a Zornička a riaditeľom SVC

Komisia, ktorá hodnotila tvorbu prác súbehu Nového života, takto rozhodla: prvú cenu udelili Ladislavovi Čánimu za cyklus básní Hra na zabúdanie, druhú cenu si rozdelili Annamária Boldocká-Grbićová a Anna Margaréta Valentová a tretiu Martina Bartošová, Janko Takáč a Mišo Smišek.

Hudobné trio spestrilo náladu

Hudobné trio spestrilo náladu

V tomto roku prvú cenu súbehu časopisu pre deti Zornička v kategórii poézia získal Zoroslav Spevák Jesenský, druhú Zuzana Čížiková a tretiu Ján Valent. V kategórii prózy prvú cenu udelili Kataríne Mosnákovej-Bagľašovej, druhú Z. Spevákovi Jesenskému a tretiu si rozdelili Milina Čiliaková a Aneta Lomenová.

Predsedníčka komisie Nového života Zuzana Čížiková zdôraznila, že s kvantitou mierne stúpla i kvalita príspevkov, najmä jazyková úroveň. Ako opak sa tento raz javí nedostatočná úroveň písaného jazykového prejavu väčšiny príspevkov, kde dominuje najmä nenáležité používanie srbských slov a konštrukcií, čo pôsobí rušivo a znižuje hodnotu textu.

Milovníci písaného slova prišli podporiť odmenených

Milovníci písaného slova prišli podporiť odmenených

V mene komisie, ktorá hodnotila práce pre deti, Jarmila Hodoličová navrhla, aby sa v budúcnosti vypracovali stanovy, ktorými by sa určili vekové kategórie autorov príspevkov. Ako povedala, jedna kategória by mala byť pre autorov do 35 rokov a druhá pre tých, ktorí túto vekovú hranicu prekročili. Tým by sa dala šanca mladým autorom, ktorých v oblasti detskej literatúry nie je veľa.

Na dnešnej udalosti zároveň udelili aj autorské výtlačky a to Anne Malkovej, Viere Benkovej, Víťazoslavovi Hroncovi a Ladislavovi  Čánimu.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs