Predstavili programy a súbehy

21.mar 2013

Predstavitelia lokálnych samospráv na seminári v Starej Pazove

NOVINKY Z POKRAJINSKÉHO SEKRETARIÁTU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO, VODNÉ HOSPODÁRSTVO A LESNÍCTVO

Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo 14. a 15. marca usporiadal dvojdňovú dielňu pre predstaviteľov obcí z územia AP Vojvodiny, na ktorej informovali o aktivitách a plánoch tohto sekretariátu. Dôraz dali na vkladania prostredníctvom súbehov, ktoré sú naplánované programom práce na nadchádzajúce obdobie.

Predstaviteľov obcí vo štvrtok vo VIP salóne Národného domu futbalu v Starej Pazove pozdravil a privítal Goran Ješić, podpredseda vlády AP Vojvodiny a pokrajinský tajomník pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo. V týchto dňoch sekretariát vypíše 11 súbehov pre zveľadenie poľnohospodárstva vo Vojvodine. Ješić prízvukoval, že sa novým úverovým cyklom začne i nový systém financovania vojvodinského poľnohospodárstva, ktorý bude zladený s princípmi financovania v Európskej únii, a to s cieľom byť pripravený na prilákanie európskych prostriedkov pre tunajšie poľnohospodárstvo. Pri tejto príležitosti povedal: „Po prvý raz od tohto roku realizujeme jedno významné opatrenie pre rozvoj ovocinárstva v našej pokrajine, a to je vybudovanie ochranných sietí na viac ako 200 hektároch. Okrem tohto 100-tisíc hektárov bude mať zavlažovaciu sústavu a máme i nové opatrenia v zeleninárstve, kde vidíme veľký potenciál a zvýšenie hektárového profitu pre našich poľnohospodárskych výrobcov.“

Nevystanú ani vkladania do rurálneho rozvoja – do výstavby vodovodnej a kanalizačnej siete. Ani programy, ktoré sa vzťahujú na komasáciu a hájnické služby, ktoré sú veľmi potrebné v ochrane poľnohospodárskych výrobkov v chotároch. Podpredseda pokrajinskej vlády prezentoval aj ideu, aby sa v obciach Vojvodiny, za pomoci súčasnej technológie a pod kontrolovanými podmienkami urobil vrcholný domáci výrobok z mlieka a mäsa. Na začiatok je dohodnuté, aby poľnohospodárski výrobcovia z desiatich obcí, ktorí majú problém s odbytom svojich výrobkov, ten výrobok spracovali v spoločných bitúnkoch a mliekarniach, a potom ho ako vrcholne kvalitný ponúkli občanom. „Dôležité je vkladať do štandardizácie výroby, aby sme sa vyhli problémom s odbytom výrobkov na trhu v krajinách, ktoré majú schválené vyššie štandardy od nás,“ akcentoval Ješić. Podľa neho medzi lokálnymi samosprávami a poľnohospodárskymi výrobcami musí byť spolupráca, lebo práve ony majú poľnohospodárom poskytnúť informácie o súbehoch a programoch, tiež pomôcť pri vyplnení potrebnej dokumentácie. Ináč súbehy tohto pokrajinského sekretariátu sú otvorené do júna bežného roka.

A. Lš.


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs