Skvalitnenie alebo devastácia informovania a kultúry?

10.apr 2013

Sú v tom jednotní: Také zákony sú neprípustné!

Z TLAČOVEJ KONFERENCIE POKRAJINSKÉHO SEKRETARIÁTU PRE KULTÚRU A VEREJNÉ INFORMOVANIE

„Návrh zákona o verejnom informovaní zmenšuje zaručené práva národnostných spoločenstiev, ktoré žijú v AP Vojvodine,“ niekoľkokrát zdôraznil Slaviša Grujić, pokrajinský tajomník pre informovanie a kultúru, na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 9. apríla. O problematickom návrhu zákona sa v poslednom období veľa debatovalo a z každej takej debaty je záver takmer rovnaký: návrh zákona je neprípustný, lebo nie je v súlade s postojmi vlády AP Vojvodiny, postojmi národnostných rád národnostných spoločenstiev a početných médií, ktoré vysielajú program v reči jazykových menšín. Grujić pripomenul, že zákonom o lokálnej samospráve je dovolené, aby lokálne samosprávy zakladali lokálne médiá, avšak v návrhu zákona sa to popiera, čo nie je v súlade ani s právnymi predpismi Európskej únie. Ako príklad uviedol Maďarsko a Chorvátsko, ktoré sa čoskoro stane členom EÚ, kde je po 39 médií vo vlastníctve lokálnej samosprávy.

Financovanie verejných servisov je ďalší problém. Nedávno vláda Srbska vyhlásila, že sa nasledujúce tri roky verejné servisy budú financovať z rozpočtu, avšak aj to sa popiera s návrhom zákona, v ktorom sa predvída odstúpenie štátu z vlastníctva médií do 31. decembra roku 2014. O tomto sa zmienil aj riaditeľ RTV Siniša Isakov, ktorý poznamenal, že televízne predplatné bude najprimeranejší spôsob financovania verejných servisov. Podľa neho v mediálnej sfére sa od roku 2007, keď sa začala nastoľovať otázka financovania verejných servisov, takmer nič nezmenilo. Výsledkom toho sú devastované médiá, ktoré sú v ťažkej finančnej situácií. Určité nedopatrenia obsahuje aj zákon o verejnom obstarávaní, ktorého uplatnenie v kultúre je absurdné. Ak sa zo zákona nevyčlenia obstarávania pre programové aktivity, kultúrne inštitúcie zaniknú.

J. Pániková


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs