Slávnosť konfirmácie zveličili vzácni hostia

7.máj 2014

Slávnosť konfirmácie zveličili vzácni hostia

19Kulpin-konfirmandiTradične je v evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Kulpíne druhá poveľkonočná nedeľa dňom konfirmácie. V nedeľu 4. mája sa konala slávnosť prijímania nových členov do radov kulpínskeho cirkevného zboru. Za prítomnosti rodičov, starých rodičov, krstných rodičov a príbuzných v ten slávnostný deň vo vyzdobenom chráme Božom svoju krstnú zmluvu obnovilo a vo viere sa utvrdilo 17 konfirmandov. Novými členmi sa stalo desať dievčat a sedem chlapcov. Konfirmandov pripravil zborový pán farár Jaroslav Javorník a slávnosť konfirmácie vykonal spolu s biskupom SEAVC Samuelom Vrbovským a farármi zo Slovenska: Lenkou a Ondrejom Rišiaňovcami z Púchova. V mene cirkevného zboru v Kulpíne nových členov privítal zborový dozorca Ján Petráš a pod vedením kantorky Milušky Petrášovej zaspieval aj spevokol tohto zboru.

K. G.

             .

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs