Spolupráca miestnych rozhlasových staníc

5.máj 2014

Na iniciatívu Slovenskej redakcie Novosadského rozhlasu prednedávnom sa konala prvá schôdza predstaviteľov miestnych rozhlasových staníc, ktoré pravidelne alebo občas vysielajú program v slovenskej reči. Schôdze sa zúčastnili predstavitelia z miestnych rozhlasových staníc Kysáč, Báčsky Petrovec, Kulpín, Šíd, Kovačica, Padina a Pivnica, ako aj početní „rozhlasáci” Slovenskej redakcie Novosadského rozhlasu a Ján Turčan, predseda Komisie SAPV pre medzinárodné vzťahy.

Úvodného slova sa ujal šéfredaktor slovenského vysielania RNS Ján Širka. Oboznámil prítomných s novou schémou programu a vysielacích hodín v slovenskej reči, uviedol niektoré možnosti spolupráce pri hovorových a hudobných reláciách. Predstavitelia miestnych staníc hovorili tiež o svojej problematike, ktorá sa zviedla zvlášť na kádrové otázky, finančné prostriedky a technické vybavenie. Z diskusie možno zakľúčiť, že toto prvé stretnutie predstaviteľov miestnych staníc v kruhu pracovníkov Novosadského rozhlasu pôsobilo ako zadosťučinenie, lebo práca staníc sa zhodnotila pozitívne, vzhliadlo sa miesto a úlohy, ktoré sú dnes v rámci ich pôsobnosti celkom jasné a vykryštalizované. Uzniesli sa na tom, že miestne stanice sa do programu zapoja vtedy, keď Novosadský rozhlas momentálne v slovenskej reči nevysiela, aby si náš poslucháč mohol vypočuť aj program z Nového Sadu a aj z miestneho rozhlasu. Pracovníci RNS navštívia všetky miestne rozhlasové stanice, aby mohli práve na mieste zistiť možnosti spolupráce v jednotlivých oblastiach. Okrem účasti na hovorových reláciách, zvlášť keď ide o poskytovanie informácií, tieto stanice by mohli pripravovať aj niektoré hudobné relácie. Novosadský rozhlas by poskytol pri zdokonaľovaní pracovníkov v týchto staniciach dokonca aj pomoc, a to tak, že by ich pozval do svojej redakcie na spoločné pripravovanie hovorových relácií.

V osobitnom bode súdruh Ján Turčan objasnil, akým spôsobom sa robí výmena vysielacieho materiálu so zahraničnými rozhlasovými staniciami. Doteraz to robila ústredná rádiodifúzna služba v Belehrade a novým rozdelením úloh tieto práva získal aj Novosadský rozhlas, cestou ktorého sa požadovaný vysielací materiál zo zahraničia bude môcť zabezpečiť. Novosadský rozhlas sa ocitol i v úlohe matičného rozhlasu pre celú rádiodifúziu na území SPV, a preto sa ešte aktívnejšie zapojí do riešenia státusu lokálnych staníc, určí pole pôsobnosti a hmotné pramene. Jedno je isté, že perspektívu majú iba rozhlasové stanice obecného rázu a že sa majú financovať z obecného rozpočtu. Pripravuje sa aj Pokrajinský zákon o rádiodifúzii, ktorý by mal vstúpiť do platnosti začiatkom roku 1972.

Zistilo sa, že spolupráca medzi miestnymi rozhlasovými stanicami a Novosadským rozhlasom je nevyhnutná, že je to záruka toho, aby sa programy skvalitnili a aby postavenie ďalších staníc pokračovalo svojou zákonitou cestou. Preto sa takéto porady budú organizovať častejšie.

Ján Lomen

(Výber z Hlasu ľudu číslo 43,

ktoré vyšlo 23. októbra 1971

v Novom Sade)

 vo výbere Kataríny Gažovej

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs