V znamení štvrťstoročia obnovenia Matice

9.aug 2015

V znamení štvrťstoročia obnovenia Matice

????????????????????????????????????

Hymnu matičiarov Po nábreží… zaspieval zbor Cantica Collegium Musicum z Martina (Foto: J. Čiep)

Sobotné predpoludnie počas slávnosťového týždňa je už dlhodobo objednané na slávnostné zasadnutie Zhromaždenia Matice slovenskej v Srbsku. Tak bolo aj tohto roku a tak 8. augusta sa do Petrovca zhromaždili matičiari z celej krajiny.

Slávnostné zasadnutie MSS sa aj tento krát udialo v sieni Slovenského vojvodinského divadla a na rozdiel od minulých rokov, kedy prítomnosť matičných delegátov viac-menej bola symbolická, tohto roku veľká sieň SVD predsa nezívala prázdnotou.

Úvodom do programu bol spev MSS  Po nábreží…, ktorú ako aj nasledovné piesne zaspieval hosťujúci komorný zmiešaný zbor Cantica Collegium Musicum z Martina zo Slovenskej republiky.

Pracovné predsedníctvo a príhovor predsedníčky MSS (Foto: J. Čiep)

Pracovné predsedníctvo a príhovor predsedníčky MSS (Foto: J. Čiep)

Po schválení pracovného predsedníctva v čele s Jurajom Červenákom a uvítaním početných vzácnych hostí a partnerov z domova a zo zahraničia, to čom predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová prečítala úvodný referát.

Vo svojom príhovore sa zamerala na mapovanie štvrťstoročnej nepretržitej práce po obnovení Matice roku 1990. Tento príhovor bol pohnútkou na debatu a príhovory hostí, ktoré trvali ďalšie dve hodiny.

Poďakovanie ocenených nových čestných členov Matice (Foto: J. Čiep)

Poďakovanie ocenených nových čestných členov Matice (Foto: J. Čiep)

Predsedajúci mohol aj lepšie zvládnuť zverenú úlohu, lebo jednotlivé príhovory boli vlastne celé referáty a prezentácie vlastnej činnosti jednotlivcov, čo nebolo ani vkusné a pri horúcom letnom ovzduší ani pútavé a tak sa postupne počet prítomných v sieni zmenšoval.

Záverom rokovania a slávnostného zasadnutia vedenie MSS zaslúžilým matičiarom, jednotlivcom a inštitúciám, ktoré aktívne spolupracujú s Maticou udelili aj jednotlivé uznania a ocenenia a celkom na záver vyhlásili aj športovca roka.

Cenu zdôvodnil predseda športovej komisie MSS Pavel Turan a prebrala ju matka tohtoročného laureáta basketbalistu Jána Zorňana z Lalite.

Zhromaždenie MSS podľa svojho rozhodnutia z riadneho výročného zasadnutia zo 13. júna 2015 na slávnostnom zhromaždení udelilo nasledujúce matičné uznania:

Uznanie Čestný člen MSS za vynikajúce výsledky v uskutočňovaní cieľov MSS udelili: Jánovi Marekovi z Pančeva-Vojlovice, Samuelovi Miklovicovi a Dr. Jánovi Kišgecimu z Báčskeho Petrovca, Dušanovi Vidovi z Kulpína, Matejovi Hadríkovi a Miroslavovi Papovi zo Starej Pazovy.

Uznanie za dlhodobú a úspešnú činnosť v MSS udelili: Jánovi Bagľašovi z Aradáča, Ferkovi Strakovi a Milene Godovej z Bieleho Blata, Štefanovi a Kataríne Karasekovcom a Jánovi a Márii Sýkorovcom z Dobanoviec, Jaroslavovi Boldockému z Nového Sadu, Vlastislavovi Zelenákovi a Jaroslavovi Širkovi z Kulpína, Ondrejovi a Darine Marčokovcom, Anne Pálikovej-Kunčákovej, Michalovi Anušiakovi st., Jozefovi Kardelisovi, Michalovi Šrankovi a Rádiu Kysáč z Kysáča.

Osobitné uznanie za zásluhy a úspechy na poli umenia a národných tradícií udelili: Danijelke Abelovskej z Aradáča, SKOS Detvan z Pančeva-Vojlovice, Adamovi Kulíkovi z Dobanoviec, Knižnici Štefana Homolu a Komornému zboru Musica viva z Báčskeho Petrovca, Anne Burčiarovej zo Selenče, Michalovi Madackému, Michalovi Ďurovkovi a Michalovi Francistymu z Kysáča, Vladislavovi Forgáčovi, Zlatkovi Rumanovi, Zdenkovi Kožíkovi a Miroslavovi Kožíkovi zo Starej Pazovy.

Ďakovný diplom udelili: Spolku vinárov a vinohradníkov, Poľnohospodárskemu družstvu Aradáč a Tatra doo z Aradáča, Snežane a Jánovi Pavelovcom a Evke Marekovej z Pančeva-Vojlovice, Adamovi Markušovi, Paľovi Chrťanovi, Vladimírovi Vrškovi a Zoranovi Meďovi z Bieleho Blata, Jánovi Zlochovi, Gustávovi, Pavlovi a Ružene Štaubovcom z Kovačice, Aktívu žien z Dobanoviec, Petrovskému maratónu, Združeniu športových rybárov Karas a Cirkevnému zboru SEAVC z Báčskeho Petrovca, Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety Bratislava, detašovanému oddeleniu Martina Luthera Báčsky Petrovec, Obci Báčska Palanka, Pavlovi Macháčovi z Nového Sadu, Kulpin.net a Mládežníckemu združeniu TERRA z Kulpína, Pavlovi Grňovi, Vladimírovi Kulíkovi, Branislavovi Kokavcovi, Jánovi Pavlovovi, Jánovi Hlaváčovi, Pavlovi Surovému st. a Ondrejovi Srnkovi z Kysáča, Cirkevnému zboru SEAVC Kovačica I. a II.

Plaketu Dr. Janka Bulíka udelili Jánovi Zorňanovi z Lalite.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs