V znamení životných jubileí osvetových pracovníkov

7.aug 2013
Počas príhovoru Jána Varša, veľvyslanca SR v Belehrade

Počas príhovoru Jána Varša, veľvyslanca SR v Belehrade

STRETNUTIE SLOVENSKÝCH DOLNOZEMSKÝCH UČITEĽOV

Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov prebiehalo v sobotu 3. augusta vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. Osvetová komisia Matice slovenskej v Srbsku, ktorá sa podpisuje pod organizáciu tradičného podujatia, ústrednú pozornosť venovala životným jubileám našich osvetových pracovníkov – osemdesiatke Michala Gombára, osemdesiatpäťke Mr. Samuela Dubovského a nedožitým 150. narodeninám Jána Čajaka. Pripomenuli si aj 170. výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny a prezentovali základnú školu z jubilujúceho Kysáča. Zároveň ozrejmili význam oceňovania osvetových pracovníkov Cenou Samuela Tešedíka, ktorej spoločnými zriaďovateľmi sú Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov so sídlom v Petrovci a Čabianska organizácia Slovákov so sídlom v Békešskej Čabe.

Niektorí z ocenených učiteľov s predsedníčkou Osvetovej komisie MSS Annou Medveďovou (prvá zľava)

Niektorí z ocenených učiteľov s predsedníčkou Osvetovej komisie MSS Annou Medveďovou (prvá zľava)

Svojou prítomnosťou a príhovorom učiteľov z Vojvodiny, Rumunska, Maďarska a Slovenska poctil aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Ján Varšo, ktorý vyzdvihol, že učiteľstvo je poslanie s dvojitou funkciou – vzdelávacou, ale aj výchovnou. Početným učiteľom sa prihovorili aj Peter Plavčan, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MSS, Ján Sitarčík, riaditeľ Centra pre celoživotné vzdelávanie UMB, Pavel Marčok, predseda Petrovskej obce, a Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM. V rámci stretnutia udelili už tradičné osobitné uznania za zásluhy a úspechy na poli vzdelávania, výchovy a zveľaďovania slovenského jazyka, jazykovej kultúry, umenia a národných tradícií. Uznaniami sa ovenčili nasledujúci učitelia: Mária Majerová (Petrovec), Mária Mučajiová (Selenča), Anna Burčiarová (Selenča), Mária Valovcová (Kovačica), Zuzana Očenášová-Žabková (Kysáč), Elenka Kupcová (Padina), Pavel Turan (Petrovec), Mária Jovankovičová (Petrovec), Tatjana Mitićová (Kulpín), Mária Orgovánová-Petrášová (Kulpín), Ján Havran (Stará Pazova), Katarína Vrbovská (Kysáč), Pavel Urban (Kovačica), Anna Halajová (Padina) a Ľuboslava Tomečeková (Hajdušica).

V. Dorčová-Valtnerová

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs