Veľkonočný pozdrav

18.apr 2014

Veľkonočný pozdrav

1016923_692204844156223_5175381728790787863_nŽivá viera v živého Boha je tá sila, ktorá vlieva do sŕdc kresťanov vždy novú nádej. A tá nikdy nedopustí, aby ramená ochabli, aby sa kolená podlomili. Živá viera v živého Boha nepozná zúfanie, nepozná stav beznádejnosti. A táto viera nie je prázdna, má pevný základ v živom Bohu, lebo Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, On žije. Túto radostnú pravdu nám hlásajú veľkonočné sviatky, ktoré svätíme uprostred jari, keď sa všetko prebúdza a kriesi mocou Božou k novému životu.

Dielo Ježiša Krista smrťou na kríži nebolo dokončené. Prišlo vzkriesenie ako neodlučiteľná súčasť spasiteľného Božieho plánu, prišlo víťazstvo nad hriechom a smrťou. Môžeme aj my po tieto dni radostne vyznávať v duchu s apoštolom Pavlom: „Pohltená je smrť vo víťazstve. Kde je, ó, smrť, osteň tvoj“ (1 Kor. 15, 54-55). Aj v tieto veľkonočné sviatky prichodí nám s údivom stáť pred týmto Božím činom. Všetko, čo sa stalo, je vykonané pre spásu človeka, lebo u Boha je všetko možné. Jeho všemohúcnosť sa dokázala v sile aj pri Pánovom vzkriesení. On žije, aj my s ním budeme žiť.

Nový život robí nás šťastnými. Ale večný život a vzkriesenie v Kristu Ježišovi musíme prijať s vierou a vo viere. Tak Ho prijali Pánovi učeníci, apoštolovia, prví kresťania, a tak Ho máme prijať aj my. Veľká noc bez viery by bola len suchou púšťou našich spomienok. Bola by len príležitosťou k odpočinku a nie horlením po novom živote a víťazstve nad smrťou. Darmo hľadáme dnes Krista v hrobe. Syn Boží a život v Bohu prekonáva všetko, a tak aj hrob, aj smrť. Takto stojí pred nami živý Kristus, zasľubujúci krásny životný optimizmus. A viera hovorí ďalej, že dielo Božieho kráľovstva rastie vo svojej sile a je stále živé. Nedajme sa teda unášať skleslej nálade, v melancholických myšlienkach nad smrťou a všetkým, čo ona prináša, ale tešme sa zo života pri vzkriesení Pánovom. Týmto optimizmom pri slávnom Kristovom vzkriesení dajme si uchvátiť naše myšlienky, ale aj naše srdcia, lebo plnosť viery úprimne veriacich ľudí sa ukázala a dokonáva vo vzkriesenom Pánovi.

Naša radosť sa musí rozliať svetom, lebo Veľká noc nám hlása o novom živote, lebo biblické učenie o vzkriesení by nebolo živé, ak by z neho nerástol nový život už tu na zemi, pod vplyvom Ducha Božieho. A skutočne, Veľká noc vo svojom obsahu nesmie sa vyhraniť len na modlitbu radosti, keď Boh zjavil sa nám Svojou mocou predivne, ani piesňou o vzkriesení alebo krásnymi slovami ozdobenou veľkonočnou kázňou, ale musí byť výzvou k novému životu.

Svedectvo o otvorenom hrobe musí byť zvestované všade. Nie smrť, ale život musí znieť po celom svete. Vzkriesenie Kristovo znamená ponuku pre život jednotlivca, rodiny, spoločnosti i celého sveta.

Unesení sme veľkou radosťou, že aj tohto roku môžeme byť svedkami slávností veľkonočných. A nielen svedkami, ale aj zvestovateľmi veľkonočného pokoja. Veľkonočným pozdravom Kristovým: „Pokoj vám,“ chcem sa dotknúť vašich sŕdc a úprimne vám všetkým zaželať, aby tak, ako Kristus vzkriesený bol slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života.

Samuel Vrbovský, biskup 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs