Vo funkcii hospodárskeho rozvoja Vojvodiny

16.apr 2013

Biomasa a extrakty z nej v budúcnosti by mali zameniť aktuálne zdroje

SEMINÁR O VYUŽITÍ BIOMASY V PETROVCI

Seminár o biomase a iných obnoviteľných zdrojoch energie, ktorý sa 10. apríla 2013 konal vo veľkej sieni Báčskopetrovskej obce, spoločne zorganizovali Obec Báčsky Petrovec, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade a spoločnosť Ati-Trade ako dcérsky podnik Aqua Therm Investu.

Cieľom  bolo oboznámiť prítomných s konkrétnymi možnosťami využitia biomasy ako zdroja tepla a s možnosťami financovania vkladov do tohto zdroja. Seminár bol zameraný na poznávanie konkrétnych možností využitia biomasy ako náhradného paliva pre zemný plyn a elektrinu, tiež na to, ako financovať investície do využitia biomasy a čerpať z fondov EÚ.

V mene obce prítomných na seminári privítal predseda Pavel Marčok. V mene Veľvyslanectva SR v Belehrade na seminári sa zúčastnil ekonomický diplomat Ján Štark. Na podujatí okrem predstaviteľov samosprávy z Báčskeho Petrovca účinkovali aj zástupcovia iných miest a obcí vo Vojvodine: z Nového Sadu, Beočína, Sombora, Vršca, Srbobranu, Zreňanina, Rumy a zo Županje v Chorvátsku. Prezentáciu na tému Biomasa – dôležitý prvok v hospodárskom a sociálnom rozvoji Vojvodiny mal odborník na túto oblasť Milan Ďaďo, kým konkrétnejšie o Spaľovaní biomasy, technológii a jej aplikácii v praxi hovoril Jaroslav Žofaj, obaja inžinieri zo Slovenska. Seminár sa skončil diskusiou účastníkov o význame znižovania energetických nárokov budov, ako i  o možnostiach financovania objektov zariadených na báze obnoviteľných zdrojov.

 J. Čiep


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs