Za lepší život dediny

17.jan 2013

Rada Miestneho spoločenstva Kulpín pred koncoročnými sviatkami v Poľovníckom dome usporiadala zhromaždenie občanov, na ktorom  prerokovali správu o práci na rok 2012, ako aj plán práce MS Kulpín na rok 2013.

V mene MS prítomných privítal predseda Rady Miroslav Čeman. Za prítomnosti všetkých členov RMS, ktorá bola zvolená v májových voľbách, predseda pripomenul, že s prácou začali v júni 2012, takže za sebou doteraz majú polročnú prácu. Počas ozrejmovania finančného stavu poukázal, že z roku 2011 boli prenesené prostriedky v hodnote 2,859 milióna dinárov. Zo samozdanenia v roku 2012 (okrem decembra) zabezpečili 4,7 milióna dinárov. Z obecnej úrovne získali 442-tisíc a vlastné príjmy MS boli 367-tisíc dinárov. Súhrnne sa do pokladnice MS Kulpín v minulom roku vlialo 8,385 milióna dinárov. Prvou investíciou v roku 2012 bola výmena okien na budove základnej školy, na čo vyčlenili 2,2 milióna dinárov. Na líčenie miestností a nový nábytok pre MS Kulpín minuli 431-tisíc dinárov. Medzi prvé práce novozvolenej RMS patrí premiestnenie trhoviska z hlavnej ulice do dvora bývalej drevárne Jednoty, čo stálo 511-tisíc dinárov. Ako pripomenul M. Čeman, trhový priestor bude zahrnovať až 20 predajných pultov a nateraz ich je tam zopár. Nasledujúca investícia  v hodnote 1,5 milióna dinárov zahrnula výstavbu parkoviska na slovenskom cintoríne v Kulpíne. Ďalej sa pracovalo na dláždení priestoru okolo ekologickej studne, čo stálo 540-tisíc dinárov. Medzičasom sa v Kulpíne začali práce na výstavbe domu smútku na pravoslávnom cintoríne a toho času budova je pred pokrývaním. Na tieto účely doteraz usmernili 1,5 milióna dinárov, pričom celá investícia bude stáť takmer 5 miliónov dinárov. Začalo sa aj betónovanie chodníkov na Ulici maršala Tita, kde je dokončených okolo 400 metrov. Nový chodník plánujú vybudovať až ku samému mostu cez kanál, kde je už smerom do Petrovca vybudovaná cyklistická dráha. Medzi Kulpínom a Petrovcom vedľa spomenutej cyklistickej dráhy vysadili aj stromky. Okrem toho prostriedky použili na financovanie bežnej činnosti MS a k tomu, ako aj každý rok športu a kultúry.

PLÁNY A DISKUSIA

Členovia Rady MS Kulpín na zhromaždení občanov

Keď ide o plány práce na rok 2013 predseda Čeman povedal, že prioritou bude dokončenie pravoslávneho domu smútku. Ďalej je to vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy v centre Kulpína. Plánujú aj úpravu parku a vykladanie chodníkov v centre betónovými dlaždicami (behatonom). Spomenul aj rekonštrukciu školských športových terénov, výstavbu ohrady na oboch cintorínoch. V pláne je aj dokončenie kanalizácie a rekonštrukcia vodovodnej siete, vypracovanie regulačného plánu a najbližšie sa plánuje výstavba troch autobusových zastávok už v prvom kvartáli tohto roku.

Do diskusie sa zapojil i člen Rady MS Kulpín Gavro Govorčin, ktorý poukázal, že prostriedkov zo samozdanenia je málo, a preto sa treba orientovať na zabezpečenie prostriedkov z vyšších úrovní. Pochválil doterajšiu aktivitu vedenia MS a poznamenal, že je potrebné organizovať zhromaždenia občanov častejšie, aby komunikácia s občanmi prebiehala neustále, a nie iba pred voľbami. V súvislosti s komasáciou poukázal, že je nevyhnutné vykopať sieť kanálov v chotári, bez ktorých, podľa jeho slov, komasácia nemá význam.

Občania v rozsiahlej diskusii poukázali na najzávažnejšie otázky, ktoré trápia osadu. Ich pripomienky sa vzťahovali na to, že sa nekopú garády v osade, že pouličné osvetlenie nefunguje ako treba, že sú asfaltky v dedine poškodené, že nie je v poriadku, aby farma nosníc bola umiestnená v samej osade. Hovorilo sa aj o nedoriešených majetkovo-právnych vzťahoch Domu kultúry, o povážlivom stave budovy KUS Zvolen, o kaštieli, ktorý má veľký význam pre osadu, o budove v strede osady, ktorá len špatí osadu, o komasácii, autobusovej preprave a mnohých iných otázkach. Poukázali aj na to, že v porovnaní s inými osadami v obci Kulpín značne zaostáva už aj celkovým vzhľadom, a preto treba súrne konať. Okrem pripomienok odzneli však i pochvalné tóny. Tak Miroslav Zorňan povedal, že treba pochváliť polročnú prácu novej Rady MS Kulpín. Predseda Čeman záverom zhromaždenia optimisticky sľúbil občanom, že sa pousilujú postupne riešiť všetky miestne problémy.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs