Zvyšuje sa záujem o detskú tvorbu

28.apr 2014

Zvyšuje sa záujem o detskú tvorbu

Mladí folkloristi z Kovačice boli úspešní aj v prednese na nástrojoch, aj v speve a tanci

Mladí folkloristi z Kovačice boli úspešní aj v prednese na nástrojoch, aj v speve a tanci

PREHLIADKA DETSKÝCH ZBOROV A FOLKLÓRNYCH SÚBOROV OBCE KOVAČICA

Kultúrno-osvetové spoločenstvo Obce Kovačica bolo aj tohto roku  organizátorom prehliadky hudobno-folklórnej tvorby detí z Kovačickej obce, ktorá prebiehala v apríli vo veľkej sieni Domu kultúry J. Atilu v Debeljači.

Deti z územia obce spievali, hrali na hudobných nástrojoch a tancovali, a tak prezentovali, čo sa naučili v škole alebo v kultúrno-umeleckých spolkoch. Predstavili sa spevácky zbor ZŠ Mladých pokolení pod taktovkou učiteľa hudby Pavla Tomáša st., tiež žiacke zbory uzdinskej a crepajskej základnej školy pod taktovkou profesora Daniela Keca. Po speve na rad prišiel prednes žiackych orchestrov, kde súťažili Kovačičania v čele s učiteľom Pavlom Tomášom st., padinský žiacky orchester (nacvičil Pavel Tomáš ml.) a žiacke orchestre z Crepaje a Uzdinu (pripravil profesor D. Kec). Na prehliadke súťažili aj folklórne súbory ZŠ a KUS.

Po tanečníkoch z Debeljače javisko patrilo Kovačičanom. Vystúpil mladší detský folklórny súbor, ktorý pôsobí pri škole, ako i súbor vyšších ročníkov, a nacvičili ich choreografky Zuzana Petríková a Katarína Mosnáková. Padinčania na prehliadke zatancovali tri tance. Mladšiu tanečnú skupinu pri ZŠ maršala Tita nacvičila učiteľka Anna Halajová, staršiu folklórnu skupinu učiteľ Janko Kolárik a folklórnu skupinu DK Michala Babinku Martina Hlavčová. Tohto roku po dlhšej prestávke na prehliadke sa zúčastnili aj folklórne skupiny z Crepaje a záver súťažnej časti patril Uzdinčanom.

Anička Chalupová

 

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs