Asertívne správanie − moderný alebo potrebný trend?

1.dec 2015

Asertívne správanie − moderný alebo potrebný trend?

Life coach tréning, tréning životných zručností alebo tréning asertívneho správania − tieto a tomu podobné kurzy môžete absolvovať, ak sa chcete informovať o tom, ako si udržať zdravé sebavedomie a sebaúctu.

V Novom Sade podobné kurzy už roky úspešne organizuje TIM Stredisko (srb. TIM Centar), konzultantská organizácia založená roku 2005, ktorá ponúka svoje služby podnikom, organizáciam a jednotlivcom z oblasti aplikovanej psychológie. Jej široké profesionálne portfólio dotvára aj kurz asertívneho správania, ktorý organizujú v jesennom a jarnom období v Novom Sade a v Subotici.

Podľa definície asertívneho správania, ide o také správanie, ktorým človek presadzuje svoje práva, no zároveň dbá o to, aby nepoškodzoval práva druhého človeka. Asertívne správanie je správanie sebapresadzujúce, no nepoškodzujúce ani neobmedzujúce druhých ľudí.

Bojana Filipovićová

Bojana Filipovićová

Prečo odborníci v súčasnej dobe čoraz viacej do pozornosti dávajú asertívne správanie a jeho význam? Ide iba o výkrik modernej doby, alebo hovoríme o významnom a potrebnom trende a pojme? Na tieto a ďalšie otázky sme odpovede vyhľadali u psychologičky Bojany Filipovićovej, konzultantky TIM Strediska, ktorá vedie dielne asertívneho správania.

− Som toho názoru, že asertivita je veľmi užitočná a dôležitá, a to nezávisle od životného tempa a módnych trendov. Myslím si, že potreba po takom druhu programu existovala aj skôr, ibaže nemalo pomenovanie asertivita a neboli dostupné informácie o tom, kde získať tieto zručnosti, zatiaľ čo dnes sú podobné kurzy po ruke veľkému počtu ľudí. Ľudia si jednoducho uvedomujú, že majú potrebu po adekvátnom vyjadrovaní názorov, prosieb a pod., ako aj po osvojení si umenia ako sa postaviť za seba, a tým spôsobom znížiť počet potenciálnych nedorozumení, chybných interpretácií a konfliktov.

Do akej miery dielne asertívneho správania môžu prispieť k zlepšeniu medziľudskej komunikácie?

− Tréning asertivity je skupinový program, takže sú členovia skupiny upriamení jedni na druhých a stála komunikácia medzi nimi je nevyhnutná. Účastníkom sa dávajú jasné smernice ako má znieť ich asertívny odkaz. V priebehu programu definujeme potenciálne problémy a prekážky v jasnej a priamej komunikácii a aktívne pracujeme na ich prekonávaní. Účastníci veľa precvičujú a zdokonaľujú sa vo svojich komunikačných zručnostiach so stálou spätnou väzbou zo strany ostatných členov skupiny a vedúceho programu.

Ktoré sú najdôležitejšie postuláty asertívneho správania, ktoré by sme mali uplatňovať vždy − doma, v práci či v škole, vo verejnosti?

− Pod asertívnou komunikáciou chápeme jasné a priame vyjadrovanie vlastných názorov, stanovísk, potrieb a postaviť sa za seba a svoje postoje, ale spôsobom, ktorý neohrozuje spolubesedníka. Esencia asertivity je pestovanie rovnoprávnosti a orientácia na potreby oboch strán. Celkový koncept je založený na desatore asertivity, medzi ktorými je napr.  právo na samozodpovednosť, právo na vlastnú logiku, právo na hranice a pod. Najčastešie prekážky pre asertívne správanie sú naše emočné blokády, ktoré sú následkom nekonštruktívnych postojov, ktoré pestujeme o sebe a o iných ľuďoch, takže aj jednu časť kurzu venujeme riadeniu emóciami. Prvým krokom k asertivite je čin prebrania zodpovednosti za svoje skutky, správanie a city, potrebné je prestať s neustálym obviňovaním iných ľudí z hnevu a strachu, ktorý cítime, zo situácií, v ktorých kričíme alebo v ktorých ustupujeme. Podobným spôsobom sa dívame na iných ľudí, ktorí sú zodpovední za svoje voľby a rozhodnutia, a nesnažíme sa riadiť ich životom namiesto nich.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs