Laureát i jubilant Víťazoslav Hronec

13.jún 2014

Laureát i jubilant Víťazoslav Hronec

V Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci v sobotu 7. júna bolo 58. literárne snemovanie. Organizátormi aj tentoraz boli redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život, Slovenské vydavateľské centrum a Výbor pre kultúru NRSNM.

 

Jubilanti: (zľava) Michal Harpáň, Viera Benková, Mária Myjavcová a Víťazoslav Hronec

Jubilanti: (zľava) Michal Harpáň, Viera Benková, Mária Myjavcová a Víťazoslav Hronec

Prítomných privítal Adam Svetlík, hlavný a zodpovedný redaktor Nového života, a potom sa prihovorili hostia Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM a podpredsedníčka Zhromaždenia APV, a Pavel Hlásnik, prvý podpredseda DZSČR z Rumunska. V slávnostnom ovzduší sa pokračovalo udelením Ceny Nového života za rok 2013. Predsedníčka oceňovacej komisie Zdenka Valentová-Belićová povedala, že komisia tohto roku nemala ľahkú úlohu. Nie z tých dôvodov, že si nemali z čoho vybrať, lebo uplynulý ročník bol kvalitný. Ani preto, že nekriticky čítali a všetko radom chceli odmeniť. Ale preto, že komisia, v ktorej ešte boli Annamária Boldocká Grbićová a Ladislav Čáni, mala rozličné názory. Cena časopisu Nový život za rok 2013, ktorú udelil A. Svetlík, sa dostala Víťazoslavovi Hroncovi za esej Vniknúť do jablka, na budúcnosť si spomenúť, uverejnenú v Novom živote č. 3 – 4, 2013. Keď sa poďakoval, V. Hronec povedal, že Cenu Nového života prijal teraz šiestykrát.

Druhá, tiež slávnostná časť snemovania, sa niesla v znamení blahoželaní k životným jubileám Pavlovi Mučajimu (85), Márii Myjavcovej (80), Viere Benkovej (75), Michalovi Harpáňovi (70) a Víťazoslavovi Hroncovi (70). Jubilantom sa okrem kytíc dostali i blahopriania, ktoré vyslovili Zuzana Čížiková, Samuel Boldocký a recitátorka Anna Margaréta Valentová. Pri tejto príležitosti Vladimír Valentík, riaditeľ SVC, udelil dvom jubilantom autorské výtlačky nových knižných vydaní. Ide o knihy V. Hronca Pod klenbou básnickej tradíciePredslovy k antológiám a M. Harpáňa Scripta manet – Literárnovedné súradnice. Predseda Spolku slovenských spisovateľov zo Slovenska Miroslav Bielik jubilantom udelil pozdravné listy a čestné členstvo v SSS V. Hroncovi, M. Harpáňovi a Samuelovi Boldockému. Pri tej príležitosti spomenul, že na nedávnom snemovaní spolku prijali nové stanovy a legislatívne garantovali, že slovenskí spisovatelia nielen na Slovensku, ale kdekoľvek žijú, a osobitne v Srbsku, vo Vojvodine, sú rovnocenní autori, spisovatelia, ktorým treba vytvárať podmienky na ich tvorivú a vydavateľskú činnosť a prezentáciu. Jubilantom tie najkrajšie blahoželania vyslovila Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MSS.

Pracovná a ústredná téma tohtoročného snemovania bola: Literatúra, literárna veda a jazykoveda – tvorivý prínos Michala Harpáňa (1944), Víťazoslava Hronca (1944) a Márie Myjavcovej (1934). Príspevky mali títo renomovaní domáci i zahraniční univerzitní profesori, kritici, spisovatelia a jazykovedci: Samuel Boldocký, Dagmar Mária Anoca, Jarmila Hodoličová, Oliver Bakoš, Martin Prebudila, Adam Svetlík, Ján Salčák, Michal Babiak, Anna Makišová, Marta Součková, Peter Káša, Marína Šimáková Speváková, Zuzana Týrová a Miron Pukan.

Na záver snemovania odzneli diskusné príspevky Viery Benkovej a Jána Salčáka.

                                                                                                                 Elena Šranková

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs