Polemicky, ale aj jednoznačne

24.mar 2019

Polemicky, ale aj jednoznačne

Odvolaním doterajších a voľbou nových členov Dozornej rady Matice slovenskej v Srbsku sa ukončilo 25. v poradí zasadnutie Zhromaždenia MSS, ktoré sa konalo v sobotu 23. marca v zasadačke Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.

Zo zasadnutia Zhromaždenia MSS v Petrovci

Odvolaniu však predchádzala obsiahla, na momenty polemická rozprava hlavne o tom, či Stanovy MSS vynesené na zhromaždení v Starej Pazove v marci minulého roku, podľa ktorých MSS už rok pracuje, sú platné alebo nie. Okrem toho jednoznačne sú schválené správy o práci MSS v minulom roku a plán práce na tento rok.   

Na úvod podpredseda MSS pre Sriem Janko Havran informoval, že správu o činnosti po toto zasadnutie, čo je podľa nových stanov MSS podmienka na účasť na Zhromaždení podalo 23 MOMS. Z toho počtu na zasadnutie svojich delegátov vyslalo 18 miestnych odborov, ktoré predstavovalo spolu 46 delegátov, takže je Zhromaždenie uznášania schopné.

Ján Krivák sa stal podpredsedom MSS pre región Belehradu

Hladina sa rozvírila už pri schvaľovaní zápisnice z minulého zasadnutia, keď predseda Dozornej rady Michal Šranka poznamenal, že podľa toho, čo píše v zápisnici proti schváleniu správy DR nehlasovala väčšina prítomných, lebo sa zjavil rozdiel medzi tými, čo hlasovali a celkovým počtom prítomných delegátov. Po polemike o tom, či všetci delegáti boli prítomní v zasadačke vo chvíli hlasovania, po spochybňovanie, že rozhodnutie nie je právoplatné, prevládla mienka, že delegát môže tvoriť kvórum, čiže sedieť v zasadačke, ale nemusí hlasovať. V súlade s tým väčšina delegátov zápisnicu z minulého zasadnutia schválila. Odzneli však aj praktické návrhy ako predísť takýmto nedorozumeniam, napr. že pred hlasovaním treba zisťovať kvórum.

 Ďalšia polemika sa rozvírila v súvislosti s návrhom na voľbu podpredsedu MSS pre región Belehradu. Po tom, čo J. Havran predostrel kandidatúru Jána Kriváka z Belehradu na funkciu, ktorá je stanovená novými Stanovami,  vleklú dilemu časti matičného členstva či tie Stanovy sú platné, resp. či sú v súlade so zákonom opierajúc sa o informácie z médií a rozhovor s niektorými členmi nastolil Pavel Turan zo Šídu. Nasledovala polemika, v ktorej vedenie Matice, menovite predseda Ján Brtka a podpredseda Janko Havran tvrdili, že niet žiadnych dilem, že Stanovy sú platné, kým na druhej strane Michal Šranka, úporne zastával mienku, že Stanovy nie sú platné, lebo na webovej stránke Agentúry pre hospodárske registre boli zverejnené bez troch strán tohto aktu. Zostal však v menšine a v pokračovaní bol Ján Krivák tajným hlasovaním väčšinou hlasov (42 za 4 proti) zvolený za podpredsedu MSS pre región Belehradu.

Pracovné predsedníctvo

Nasledovala miernejšia časť zasadnutia, v ktorej Zhromaždenie najprv akceptovalo informáciu o voľbách členov NRSNM, v ktorých Matica získala najviac – 14 členov. Väčšina z nich bola prítomná aj na tomto zasadnutí a predsedníčka NRSNM, Libuška Lakatošová, ktorá zároveň predsedala tomuto zasadnutiu vyjadrila mienku, že oni budú dobre a dôstojne zastupovať záujmy MSS, ktorá je strešnou organizáciou všetkých tunajších Slovákov, a že spolupráca medzi NRSNM a MSS bude dobrá. Pri tom zdôraznila, že si ako prioritu vytýčili riešenie miestností pre prácu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a Hlasu ľudu. Na tie účely sa pokúsia využiť prostriedky, ktoré ešte z obdobia SFRJ Srbsko dlhuje Slovensku, a ktoré Slovensko mieni usmerniť na podporu tunajších Slovákov. O tom už boli rozhovory dvoch krajín na najvyššej štátnej úrovni a akže všetko pôjde v dobrom smere v pláne je výstavba Slovenského centra v Novom Sade, v ktorom by boli umiestnené všetky slovenské inštitúcie – NRSNM, ÚKVS, Hlas Ľudu, novosadský MOMS, ale aj internát pre stredoškolákov a študentov Slovákov…

Členka NRSNM a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová povedala, že už v týchto dňoch Národnostná rada bude intenzívne pracovať na presviedčaní rodičov, aby zapisovali deti do slovenských tried. Prvou zástavkou bude Erdevík, kde hrozí zánik slovenskej školy. Zároveň vyzvala matičiarov, aby sa vo svojich prostrediach zapojili do tohto projektu. Predseda výboru NRSNM pre úradné používanie jazyka a písma Vladimír Francisty využil prítomnosť predstaviteľov väčšiny MOMS, aby ich informoval o tom, že tento výbor vyčlenil 750-tisíc dinárov na vylepšenie podmienok pre prácu ako MOMS-ov tak aj ostatných slovenských združení a vyzval matičiarov, aby tú možnosť využili. Lehota na podávanie žiadostí je 31. marec.

V pokračovaní Zhromaždenie jednoznačne schválilo správu o činnosti s finančnou správou, ako aj návrh plánu práce a finančný plán na tento rok. Schválené sú aj návrhy na matičné uznania, tak tie, ktoré MOMS doručili po toto zasadnutie, ale sú akceptované aj návrhy vyslovené na samom zasadnutí. Výnimkou sú kandidáti na cenu Dr. Janka Bulíka, o ktorých sa najprv zmieni športová komisia.

Michal Šranka zostal dôsledný v tvrdení, že Stanovy MSS nie sú platné

Hladina sa znovu rozvírila keď Janko Havran predostrel návrh Správnej rady, aby sa odvolala Dozorná rada. V rozprave o tomto návrhu sa znovu hovorilo aj o platnosti Stanov. V diskusii za a proti (znovu) bolo počuť mienky, že Stanovy (nie) sú platné, ale aj návrhy, že treba utvoriť komisiu, ktorá zistí kto má pravdu. Na jednej strane bolo počuť argumenty prečo treba odvolať dozornú radu, ale aj mienky, že netreba odvolávať orgán, len preto, že si robí svoju robotu. V konečnom však delegáti predsa väčšinou hlasov (30 za, 10 proti a 3 zdržaní) akceptovali návrh Správnej rady a odvolali z funkcie všetkých členov Dozornej rady a ich zástupcov. Následne zvolili aj nových, medzi ktorými sú aj dvaja z odvolanej zostavy Pavel Baláž z Kovačice a Ján Kolár z Báčskeho Petrovca. Okrem nich členmi Dozornej rady sa stali Janko Belan z Ľuby, Zlatko Lenhart z Belehradu a Libuša Simendićová zo Starej Pazovy. Náhradníkmi členov Dozornej rady sa stali Dušan Kereš z Padiny, Juraj Súdi zo Selenče, Vladimír Francisty z Kysáča, Michal Marko z Vojlovice a Zuzana Pavlovová z Nového Sadu.

Celkom na záver Ján Slávik z Kysáča navrhol, aby sa utvorila pracovná skupina zostavená z predstaviteľov Národnostnej rady, Matice slovenskej a Slovenskej evanjelickej cirkvi, ale aj niektorých odborníkov, ktorá by sa zaoberala otázkou ako aby Slováci čím dlhšie obstali na týchto priestoroch a o tom vypracovala zodpovedajúcu stratégiu.

 

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs