Pozdvihovať národnostné povedomie

15.feb 2019

Pozdvihovať národnostné povedomie

V stredu večer 13. februára v Padine sa stretli predstavitelia MOMS z Banátu. Prítomní boli matičiari z Vojlovice, Kovačice, Padiny, Hajdušice, Bieleho Blata a Jánošíka. Témou zasadnutia bola analýza volieb do NRSNM a príprava na nadchádzajúce zasadnutie Správnej rady MSS.

Pracovné ovzdušie na zasadnutí v Padine

Na úvod podpredseda MSS Branislav Kulík konštatoval, že Matica tým, že vyhrala na voľbách do národnostnej rady SNM, dosiahla historický úspech. Prvýkrát od založenia Národnostnej rady môže významne vplývať na smerovanie slovenského dolnozemského spoločenského života, resp. možno dosiahnuť ciele, žiadosti a vízie v záujme tunajších Slovákov, ale aj MOMS.

Nasledovala obsiahla výmena mienok, v ktorej sa prítomní podotkli viacerých problémov týkajúcich sa Slovákov vo Vojvodine, ktorými by sa NRSNM mala zaoberať. Znovu je nastolená otázka vyradenia slovenského jazyka z úradného používania v meste Pančevo, resp. vo Vojlovici a potreba, aby sa slovenský jazyk v tom prostredí znovu stal úradným.

Prítomní vyjadrili ustarostenie nad blížiacim sa nebezpečenstvom spájania škôl v jednotlivých slovenských dedinách (Biele Blato, Hajdušica), čo sa môže negatívne odzrkadliť na vyučovanie slovenského jazyka. Ako svojrázny problém je nastolená aj prax vydávania dvojjazyčných výpisov z matrík. Taký doklad matrikári v obciach kde je slovenský jazyk úradný síce vydávajú, iba že dodatočné poznámky, ktoré sú súčasťou výpisu napíšu po srbsky, takže ten doklad, či tak či onak treba prekladať.

V diskusii podotkli aj potrebu vplývať na Slovákov, aby sa snažili texty na nadhrobných pomníkoch vypisovať správnou slovenčinou, lebo aj to je odzrkadlením našej gramotnosti. Ako potreba sa nastoľuje aj vypisovanie názvov firiem, ktorých majiteľmi sú Slováci aj v slovenskom jazyku. V konečnom predstavitelia banátskych MOMS uzavreli, že národnostné povedomie Slovákov vo Vojvodine je na príliš nízkej úrovni, a že mnohým Slovákom ani veľmi nezáleží na tej slovenskosti.

Rovno preto prvoradou úlohou Národnostnej rady je všestranne pracovať na pozdvihovaní povedomia Slovákov a pritom sa sústrediť na obstátie škôl, tieť na obľahčovaní zapisovania detí do slovenských tried. V súvislosti s tým treba čeliť obštrukciám, ktoré jednotliví riaditelia konajú na tom pláne.

Spoločná fotka účastníkov zasadnutia

Druhá časť zasadnutia bola venovaná nadchádzajúcemu zasadnutiu správnej rady MSS, ktorá je naplánovaná na začiatok marca. Na tom zasadnutí jednou z tém bude aj práca Dozornej rady MSS. Po obsiahlej diskusii, v ktorej sa hovorilo hlavne o správaní sa predsedu Dozornej rady Michala Šranku a bývalej predsedníčky Kataríny Melegovej-Melichovej predstavitelia banátskych matičiarov jednoznačne uzavreli, že na zasadnutí Správnej rady sa budú zasadzovať o odvolanie predsedu Dozornej rady z tejto funkcie, lebo svojim počínaním prekročil svoje oprávnenia. Odznel aj návrh, aby bola odvolaná celá dozorná rada.

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs