Príjmy prevýšili výlohy

20.jún 2013
Zoran Radman

Zoran Radman

NA 18. SCHÔDZI ZAPV POD DROBNOHĽADOM AJ ZÁVEREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

Väčšinou hlasov (66 poslancov hlasovalo za, 20 bolo proti) Zhromaždenie AP Vojvodiny schválilo rozhodnutie o záverečnom účte rozpočtu APV za rok 2012. Pokrajinský erár, na základe vytýčeného plánu, roku 2012 mal „vážiť“ 82,9 miliardy dinárov. Celkové príjmy, spolu so zvyšnými prostriedkami z roku 2011 vlani tvorili 69,5 miliardy (teda zhruba 83 % sumy určenej plánom) a výlohy 64,6 milióna (čiže 77,9 %). Prílev prostriedkov do pokrajinskej pokladnice v uplynulom roku bol o 15,5 miliárd din alebo o 30,65 % vyšší než roku 2001, zatiaľ čo výlohy boli vyššie o 14,3 miliardy, respektíve o 27,3 %, takže vojvodinská pokladnica vykázala suficit v hodnote 3,1 miliardy din. V rámci 18. schôdze ZAPV zelenú dostalo aj rozhodnutie o zmenách týkajúcich sa založenia Pokrajinského fondu pre kapitálové vklady, ako i ďalšie dokumenty, ktoré boli predmetom rozboru pokrajinského zhromaždenia 14. júna.

V úvodnom výklade k nosnej téme schôdze člen vojvodinskej vlády a pokrajinský tajomník pre financie Zoran Radoman podčiarkol, že rok 2012 v kontexte rozpočtu bol dynamický a obsahoval početné výzvy, vyplývajúce predovšetkým, ako povedal, z nespĺňania ústavného záväzku Republiky Srbska napĺňať pokrajinský rozpočet transferovými prostriedkami vo výške zákonných 7 percent. Radoman tiež podotkol, že vlani sa, z úsporných dôvodov, počet pokrajinských sekretariátov znížil na jedenásť, a že sa v spolupráci s Republikou Srbskom a Národnou bankou Srbska riešil i status Rozvojovej banky Vojvodiny. Pripomenul, že taktiež bol prijatý aj Zákon o založení Rozvojového fondu Vojvodiny. Osobitne podčiarkol, že roku 2012 sa podarilo znížiť počet zamestnaných v pokrajinskej administratíve o 117 osôb, čiže približne o 10 percent.

Podľa mienky pokrajinského tajomníka pre financie rozhodnutie Ústavného súdu o neústavnosti jednotlivých kompetencií Zákona o príslušnostiach Vojvodiny spôsobilo dodatočné turbulencie. Tieto a iné okolnosti, dodal Radoman, vlani viedli k prijatiu dvoch opravných rozpočtov (vo februári a októbri).

OPOZÍCIA: ROZPOČET NIE JE ROZVOJOVÝ

Opoziční poslanci v diskusii dali najavo, že nebudú hlasovať za predostretý dokument. Vedúci poslaneckej skupiny Srbskej pokrokovej strany (SNS) Igor Mirović tvrdil, že „pokrajinská vláda samotnou správou o realizácii rozhodnutia o rozpočte AP Vojvodiny na rok 2012 opovrhla vlastné žalospevy o tom, že z republikového rozpočtu nedostáva nadostač peňazí, t. j. že dochádza k porušovaniu ústavnej zásady týkajúcej sa odvodu povinných 7 percent z republikového do pokrajinského mešca. Poslankyňa opozičnej koalície SPS – PUPS – JS – SDPS Vesna Bjelićová-Francuski tvrdila, že prostriedky z transferových zdrojov sa nerozvrhujú správne a prízvukovala, že „pokrajinský rozpočet nie je rozvojový, lež spotrebiteľský“.

Poslanec DSS Milenko Jovanov sa snažil viacerými príkladmi ilustrovať mienku, že – ako sa vyslovil – peniaze na rozvoj turizmu končia v súkromných salónoch krásy. Podčiarkol, že „pokrajinská vláda nemá rozvojový koncept“ a že „peniaze sa trovia živelne, podľa prianí jednotlivcov alebo politických strán“. Vedúci poslaneckej skupiny SRS Saša Santovac poukázal na to, že na kapitálové investície vlani pripadlo len 8,46 miliardy a trebárs pred piatimi rokmi až 14,9 miliardy. Poukázal tiež na zvýšenie počtu nezamestnaných a osobitne zdôraznil, že na rozvojové účely vlani nebolo nadostač financií.

Pravdaže, pozitívne sa o záverečnom účte zmienili diskutéri z radov vládnucej koalície. Podľa mienky Nenada Borovića (DS) rozpočtovými prostriedkami sa narába svedomite a odborne, takže ide o „najlepší finančný výsledok za posledné dva roky.“ Jeho partajný kolega Martin Zloch podotkol, že „pokrajinskej vláde sa podarilo zrealizovať prácu, ktorá vyplýva z jej kompetencií; prilákala nové zahraničné investície a nevystala ani sociálna dimenzia jej činnosti“. Aj podľa mienky Ákosa Ujhélya (SVM) pokrajinská vláda uskutočnila ciele vytýčené plánom činnosti.

ČOSKORO PREDISKUTUJÚ OPRAVNÝ ROZPOČET

V rámci druhého bodu rokovacieho programu pokrajinskí poslanci pretriasli návrh na zmeny zakladateľského aktu Pokrajinského fondu pre kapitálové vklady. Schválili ich hlasmi 48 poslancov, pričom sa proti vyjadrilo 13 poslancov. Potreba po zmenách vzišla následne postrehu Agentúry pre boj proti korupcii, ktorá členstvo poslancov v Dozornej rade Pokrajinského fondu pre kapitálové vklady okvalifikovala ako zrážku záujmov, – povedal v úvodnom výklade podpredseda vlády APV Zoran Radoman. Agentúra totiž zamietla požiadavky poslancov ZAPV týkajúce sa možnosti výkonu druhej verejnej funkcie, t. j. funkcie člena Dozornej rady Pokrajinského fondu pre kapitálové vklady. Niekoľkí opozičníci mali výhrady týkajúce sa fungovania fondu. Menovite Saša Santovac poukázal na skutočnosť, že doterajší zakladateľský akt zaväzuje FKV, aby jeho správna rada dvakrát v roku informovala ZAPV o činnosti fondu, čo sa ale neuplatňuje. Milenko Jovanov vyrukoval s ideou „aby sa založilo zhromaždenie FKV, ktoré by malo rozhodujúcu úlohu, nie ako doteraz, keď vláda Vojvodiny sama sebe prideľuje peniaze“.

Odpovedajúc na kritiky Santovca, ktorý z uvedených nedôsledností obvinil nielen vládu APV a Správnu radu FKV, ale aj predsedu ZAPV, hlava vojvodinského parlamentu István Pásztor povedal, že k správe o činnosti FKV sa poslanci budú môcť vyjadriť na nasledujúcej schôdzi. Tá by sa mohla konať na sklonku júna, vyplynulo zo slov podpredsedu pokrajinskej vlády Dragoslava Petrovića, ktorý prízvukoval, že vláda bude trvať na znížení výloh, „takže rozpočet APV na tento rok bude zhruba o 3,5 miliardy dinárov nižší než pôvodne stanovený“. Samým tým sa pokrajinskí poslanci budú musieť čoskoro vyjadriť k opravnému rozpočtu na bežný rok.

Zhromaždenie Vojvodiny v pokračovaní schôdze prerokovalo a schválilo: Rozhodnutie o prijatí programu implementácie Regionálneho priestorového plánu APV na obdobie 2012 – 2017; Správu o hospodárení Záručného fondu AP Vojvodiny na obdobie 1. januára – 31. decembra 2012; Správu o činnosti a finančnom hospodárení fondu pre poskytovanie pomoci utečencom, vyhnancom a presídleným osobám za rok 2012; Záverečný účet Fondu pre poskytnutie pomoci utečencom, vyhnancom a presídleným osobám za rok 2012 (súhlas); Ročnú správu o hospodárení so záverečným účtom a finančným výsledkom Verejného podniku pre priestorové a urbanistické plánovanie Ústav pre urbanizmus Vojvodiny Nový Sad za rok 2012.

Juraj Bartoš

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs