Rozhlasová súťaž mladých recitátorov

4.nov 2017

Rozhlasová súťaž mladých recitátorov

Nataša Stanová

V Štúdiu M Novosadského rozhlasu sa dnes zhromaždilo 61 recitátorov, ktorí sa uchádzali o najlepších recitátorov 44. ročníka Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov.

Súťaž otvorila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová a prítomným sa prihovorili aj zodpovedný redaktor Slovenskej redakcie Rádia Nový Sad Martin Prebudila, ako aj hlavný a zodpovedný redaktor Tretieho programu Vojin Popović.

Ivana Zorňanová

Aj v tomto roku recitátori súťažili v štyroch kategóriách: prednes poézie žiakov nižších ročníkov, prednes prózy, prednes poézie žiakov vyšších ročníkov a poslednú skupinu tvorili žiaci stredných škôl a študenti vysokých škôl.

Rozhodnutie poroty

Tohtoročnú porotu tvorili Katarína Melegová-Melichová (predsedníčka poroty), Dr. Zuzana Týrová a Karmena Zorňanová. Rozhodli takto:

V kategórii prednesu poézie žiakov nižších ročníkov prvú cenu dosala Nataša Stanová z Padiny, druhú Jana Greksová z Aradáča a tretiu Mia Majerová z Báčskeho Petrovca.

Anabela Myjavcová

V kategórii prednesu prózy najúspešnejšia bola Ivana Zorňanová z Erdevíka. Druhú cenu udelili Čile Šantovej z Nového Sadu a tretiu Blanke Slávikovej z Erdevíka.

Ema Kočišová

Za najlepší prednes poézie spomedzi žiakov vyšších ročníkov komisia ocenila prednes Anabely Myjavcovej z B. Petrovca. Druhá cena sa dostala Eme Pudelkovej z Pivnice a tretiu cenu získali dvaja účastníci – Mariana Mikuľová z Aradáča a Miloslav Macek z Padiny.

Spomedzi najstarších na komisiu najviac zapôsobil prednes Emy Kočišovej zo Starej Pazovy. Druhú cenu dostal Ivan Cicka z Kovačice a tretiu Emília Jana Pálešová z Petrovca.

V mene odbornej poroty K. Melegová-Melichová poznamenala, že v najmladšej vekovej kategórii konštatovali pokles kvality. Takisto zdôraznila, aby pedagógovia podbali na výber textov, ktorý by mal byť primeraný veku, keďže, ako povedala, pri nejednom recitátorovi konštatovali, že text nebol primeraný veku recitátora, čo sa odzrkadlilo aj na samotnom prednese.

Odmeny pre najúspešnejších recitátorov zabezpečili Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Matica slovenská v Srbsku a v revuálnej časti vystúpili členovia Orchestríka základnej školy Jána Kollára v Selenči.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs