O rozvoji mediálnych brandov na 4. regionálnej konferencii venovanej médiám v menšinových jazykoch v Belehrade

7.okt 2015

O rozvoji mediálnych brandov na 4. regionálnej konferencii venovanej médiám v menšinových jazykoch v Belehrade

IV regionalna konferencija Logo4. regionálna konferencia venovaná médiám v menšinových jazykoch sa uskutoční 5. novembra v Asociácii médií Srbska v Belehrade pod názvom Rozvoj mediálnych brandov – sme pripravení na zmeny?

Konferenciu organizujú Magyar Szó, Media Change, Asociácia médií Srbska, Heror Media Pont, Giacomelli media a Stredisko pre rozvoj menšinových a lokálnych médií  za finančnej podpory Sekretariáta pre kultúru a verejné informovanie AP Vojvodiny a Veľvyslanectva Republiko Slovinsko.

Ťažisko tohtoročnej konferencie bude na témach a doriešovaní dilem ako menšinové médiá v Srbsku a regióne rozvíjajú brandy svojich médií a v akej miere sú manažmenty médií pripravené na experimentovanie so svojimi médiálnymi brandami.

Na konferencii sa položí aj otázka v akej miere sa trh zapája do procesu rozvoja menšinových médiálnych brandov a či je horizontálna a vertikálna väzba medzi menšinovými a lokálnymi médiami novinka alebo jediné východisko. Účastníci konferencie, renomovaní odborníci zo Srbska a regiónu a zainteresovaná širšia verejnosť zároveň bude mať príležitosť zohľadniť mediálnu súčasnosť prostredníctvom pokusu o zodpovedanie na otázku, či je proces zmien v médiách ukazovateľom prekonávania dominácie politiky v živote spoločnosti?

Záber z vlaňajšej konferencie: Kalman Kuntić a Zoran Sekulić (Foto: Jasmina Pániková)

Záber z vlaňajšej konferencie: Kalman Kuntić a Zoran Sekulić (Foto: Jasmina Pániková)

Cieľom konferencie je prostredníctvom troch panelov pod názvami Fyzika a metafyzika médií – svet na tacke alebo v hrnci? (moderátor:  Péter Kokai, Magyar Szó), Experiment ako kľúč rozvoja (moderátorka: Nataša Herorová, Heror Media Pont)  a Media change  (moderátor: Jurij Giacomelli, Giacomelli media) v menšinových a lokálnych médiách rozvíjať povedomie o potrebe rozvíjania nových komunikačných stratégiách, upriamených smerom k spoločenstvám, s ktorými komunikujú.

Zároveň konferencia chce prispieť k povzdvihnutiu povedomia o nevyhnutnosti uvedenia nových strategických aktivít, ktoré budú usmernené k novému čitateľskému publiku a k väčšinovému národu a druhým menšinovým spoločenstvám s cieľom čo väčšieho záujmu o dianie v danom spoločenstve.

Poplatok za účasť na konferencii je vo výške 10.000.- dinara.

(Hlas ľudu)

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs