Štruktúra domácností

1.okt 2013
Na ilustračnej snímke: najviac je domácností s dvoma členmi

Na ilustračnej snímke: najviac je domácností s dvoma členmi

SVETLO SVETA UZREL ĎALŠÍ ŠTATISTICKÝ ZVÄZOK

Po letnej prestávke štatistika sa zase činí. Koncom septembra svetlo sveta uzrel ďalší, teda desiaty zväzok údajov vyplývajúcich  z predvlaňajšieho sčítania obyvateľstva, domácností a bytov. Ide o počet členov tej-ktorej domácnosti, chápanej ako rodinné alebo iné spoločenstvo osôb, ktoré spolu bývajú a spoločne trovia svoje príjmy na uspokojenie základných životných potrieb, ako napríklad bývanie alebo stravovanie. Do kategórie domácností patrí i každá osoba, ktorá vo chvíli sčítania žila sama, prípadne s inými, ale svoje príjmy netrovila spolu s nimi.

Priemerná domácnosť u nás má 2,88 člena. Z celkového počtu 2 487 886 domácností najviac ich má dvoch členov (25,6 percenta). Nasledujú tie s jedným členom (22,3), s troma členmi (19,2), so štyrmi (18,3 percenta). Vo Vojvodine je s jedným členom 23,6 percenta, s dvoma 26,5, s tromi 19,6, so štyrmi členmi 18,3, kým je s piatimi členmi čosi nad 7 percent  domácností.

Ak sa pozoruje podľa regiónov, tak najviac členov v priemere majú domácnosti v oblasti Šumadije a západného Srbska – 3,06. Na druhej pozícii sú južné a východné Srbsko s 2,98 člena, na tretej Vojvodina s 2,76 a na štvrtej Belehrad s 2,73 člena na domácnosť.

Najvýraznejšie zmeny v štruktúre domácnosti si v období medzi dvoma sčítaniami možno všimnúť v prípade tých s jedným, prípadne so štyrmi členmi. U prvých došlo k vzrastu z 20 (v roku 2002) na 22,3 člena (2011), u tých druhých si v uvedených rokoch možno všimnúť pokles z 21,3 na 18,3 percenta účasti v celkovom počte domácností.

Crna Trava je obcou s najmenšou priemernou veľkosťou domácností: 2,09 člena. Zároveň je v nej i najviac týchto s jednou osobou: až 41 percent celkového počtu. Druhou pozoruhodnou obcou je Tutin, v ktorej viac ako polovica rodín, presnejšie 51 percent, má alebo päť alebo šesť a viac členov.

V Srbsku je celkovo 166 053 domácností so šesť a viac členov alebo 6,7 percenta ich celkového počtu. Najviac ich je v oblasti Šumadije a západného Srbska (60 808), potom vo východnom a južnom Srbsku (44 536), najmenej zase v Belehradskom regióne (26 875). Vo Vojvodine je takýchto mnohopočetných domácností 33 834.

                                                                               O. Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs