Z krízy na cestu rozvoja

1.okt 2013
Promotéri prvej časti konferencie o Verejnom servise Vojvodiny

Promotéri prvej časti konferencie o Verejnom servise Vojvodiny

KONFERENCIA O VEREJNOM SERVISE VOJVODINY V NOVOM SADE

V organizácii Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie v pondelok 30. septembra v Štúdiu M v Novom Sade prebiehala konferencia Cesty rozvoja Verejného servisu Vojvodiny. Takmer päťhodinové podujatie pozostávalo z otváracej časti, dvoch panelových rozpráv a záverečnej diskusie, v ktorej boli schválené aj závery konferencie.

Podujatie otvoril Slaviša Grujić, pokrajinský tajomník pre kultúru a verejné informovanie, ktorý poukázal na skutočnosť, že nedávno pre ťažkú situáciu v RUV – RTV Vojvodina takmer prestali pracovať.  V posledných rokoch televízia a rozhlas preukázali značný programový pokrok, čo je výsledkom úsilia zamestnancov týchto médií. Aj preto S. Grujić ocenil, že ide o ustanovizeň, ktorá má potrebný potenciál. Preto sa nesmie stať, aby prišla do situácie, že nie je benzín na odchod do terénu. Pokrajinský tajomník zdôraznil, že musia dostať vlastnú budovu, lebo v bombardovaní v roku 1999 boli zničené budovy RTV, ako aj to, že je nevyhnutné modernejšie technické vybavenie pre jej normálne fungovanie. V tomto smere sa budú snažiť presvedčiť európske inštitúcie, aby im pomohli. Gordana Predićová, štátna tajomníčka v Ministerstve kultúry a informovania, prízvukovala, že oba verejné servisy – RTS a RTV musia byť rovnoprávne. Nevyhnutné je pritom, aby štát zabezpečil stabilný prameň financovania. Predplatné v tomto roku nezažilo v praxi, čo značne sťažilo prácu servisov.  Podľa jej slov vláda Srbska musí nájsť spôsob splatenia dlhov oboch verejných servisov a Ministerstvo kultúry a informovania sa bude snažiť rovnoprávne ich podporovať. Generálny riaditeľ RUV – RTV Srđan Mihajlović poukázal na to, že RTV musí byť nezávislé, transparentné, inovačné a moderné médium na mieru občanov Vojvodiny. Túto mediálnu ustanovizeň očakáva reorganizácia, ktorá by sa mala ukončiť do roku 2017. Dnes sa snažia prekonať veľkú krízu. Svedectvom čoho je aj táto konferencia, zameraná na to, akým spôsobom ju prekonať. Na záver prvej časti konferencie hovorili Dragana Solomonová Nikolićová, vedúca Oddelenia pre médiá v OBSE v Srbsku, ako aj Maja Stojanovićová, predstaviteľka Kancelárie Rady Európy v Srbsku, manažérka regionálneho projektu pre médiá v RE. Vyjadrili presvedčenie, že sa zákonnými riešeniami podarí udržať kvalitu programov a že sa RTV  bude rozvíjať v správnom smere. Na ukážku na videobeame odvysielali príspevok o vysielaní Paleta RTV Vojvodina.

Pozoruhodná návštevnosť v sieni novosadského Štúdia M

Pozoruhodná návštevnosť v sieni novosadského Štúdia M

Dve panelové diskusie a závery

Aktuálnu situáciu vo verejnom servise RUV – RTV v prvej panelovej diskusii ozrejmil Slobodan Arežina, riaditeľ a hlavný a zodpovedný redaktor TV Vojvodina. Poukázal na to, že RTV nie je taká, aká je jej finančná situácia. Snaha a angažovanie sa zamestnancov sú maximálne, a pritom tri mesiace nedostali platy. Denne vysielajú 120 hodín programu na dvoch televíznych a troch rozhlasových kanáloch. Z toho je až 83 %  programov, ktoré vyprodukujú v RTV vo veľmi nepriaznivých podmienkach finančnej a technologickej krízy. V uplynulom polroku boli až v takej situácii, že zastavili práce v terénoch a nemali ani papier na tlačenie. Vzhľadom na to, že nemajú vlastnú budovu, pracujú na piatich rozličných lokalitách. Už 14 rokov za tie priestory platia prenájom. Záverom jeho výkladu bola premietaná ukážka zo satirickej dennej šou Državni posao. O neblahej situácii a o každodenných zápasoch so zastaranou technikou, ako aj o potrebách po novej modernej technike podrobne hovoril Jovan Bačić, námestník generálneho riaditeľa RTV pre techniku, kým sa o kritickej finančnej situácii zmienila Vesna Hajderová, námestníčka generálneho riaditeľa RTV pre financie. Poukázala aj na to, že v období január – august 2013 mali o 234 miliónov dinárov menej ako v rovnakom období vlani. O mediálnom trhu a ekonomike v recesii hovoril Goran Cvejić, nezávislý expert ekonómie médií. Záverom prvej panelovej diskusie vystúpil Kalman Kuntić, námestník pokrajinského tajomníka pre kultúru a verejné informovanie, ktorý poukázal na potrebu kombinovania troch prameňov financovania RTV: z rozpočtu, z predplatného a z komerčných príjmov. Moderátorom prvého panelu bol Dimitrije Boarov.

V druhej panelovej diskusii hovorili najprv Slobodan Budakov, bývalý generálny riaditeľ RTV NS a Boris Bergant, predstaviteľ EBU. O špecifikách programov RUV – RTV v rečiach národností sa zmienil koordinátor týchto programov Atila Marton. Politológ Pavel Domoni a Dinko Gruhonjić, predstaviteľ mediálnej koalície, sa upriamili na tému občianske v protiklade s nacionálnym. Pavel Domoni kladne zhodnotil vysielanie Paleta, v ktorom sa príspevky menšinových redakcií RTV titulkujú v srbčine, Dinko Gruhonjić medziiným povedal, že je televízne predplatné vlastne účastinami občanov v tom zmysle, že im umožňuje vplývať na program prostredníctvom komunikácie s médiami a vyjadrovaním svojich potrieb. Druhú panelovú diskusiu moderoval Siniša Isakov.

Závery ako podstata

Celkom na záver konferencie návrhy záverov sformulované v šiestich bodoch prezentovala Dubravka Valićová-Nedeljkovićová. V prvom rade ide o to, že oba verejné servisy musia byť v rovnoprávnom postavení v Srbsku a že vlastnú funkciu potvrdzujú plnením mediálno-verejného záujmu a nie iba ratingom. Pritom musia mať nezávislé a stabilné financovanie, kým by podpora z rozpočtu musela byť iba dočasným, prechodným východiskom. Verejný servis Vojvodiny musí mať aj svoju stálu adresu, teda svoju budovu a nevyhnutné technicko-technologické predpoklady, ktoré umožnia digitalizáciu, čiže fungovanie v digitálnom formáte. Verejný servis stále musí budovať multikultúrny a interkultúrny prístup  pri realizácii programových úloh. Je tu i povinnosť angažovať sa na spolupráci s inými verejnými servisami a médiami v regióne a vôbec v Európe. Jasné je, že si to všetko vyžaduje aj sústavné školenie jeho kádrov.

K. Gažová

           

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs