Tvorba – záležitosť nadšencov

31.dec 2013

Elena Šranková

Tak ako každý rok, aj koncom decembra 2013 vyhodnotili súbehy časopisu pre literatúru a umenie Nový život a časopisu pre deti Zornička. Najúspešnejších odmenili v pondelok 23. decembra v priestoroch NRSNM v Novom Sade, kde pri tejto príležitosti bola pekná slávnosť. Na úvod sa prihovorili Zdenka Valentová-Belićová, predsedníčka Výboru pre kultúru, Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, a Vladimír Valentík, riaditeľ SVC. Potom sa slova ujali Jarmila Hodoličová a Adam Svetlík v mene hodnotiacich komisií.

Keď ide o Zorničku, medziiným skonštatovali, že celková úroveň zaslaných prác mladých autorov je na vyššej literárnej úrovni a najmladšia generácia autorov sa najlepšie prejavila. Zvolili si lákavú tematiku a chvályhodná je i jazyková úroveň. Keď ide o Nový život, porota skonštatovala, že tohtoročný súbeh bol v porovnaní s predošlými ročníkmi kvantitatívne i kvalitatívne horšie zastúpený, čo sa odzrkadlilo i na výsledkoch, konkrétne neudelení 2. miesta tak v kategórii poézie, ako i prózy. Dôvody menšieho počtu textov, navyše nie vždy so zodpovedajúcou úrovňou stvárnenia témy, môžu byť rôzne. Literatúre, a najmä písaniu, sa venuje čoraz menej ľudí predovšetkým z mladej generácie. Inak povedané, tvorba sa stáva elitnou záležitosťou alebo „srdcovkou“ ojedinelých nadšencov, medzi ktorých patria aj účastníci tohtoročnej súťaže.

Keď ide o tvorbu pre deti, čiže Zorničku, rozhodnutím komisie (J. Hodoličová, Martin Prebudila a Pavel Matúch) v kategórii poézie prvú cenu neudelili, druhú dostala Mária Vršková za cyklus básní (spolu 5), a tretiu Anna Malková za básničky Bábikin strachDarček. V kategórii prózy prvú cenu udelili Jánovi Žolnajovi za krátku prózu Izabela, druhú cenu získali Katarína Hricová za prácu Rozprávka o Samkovi a Samote a Anna Kukučková za prácu Na písmenko. Tretia cena sa dostala do rúk študentiek Anety Lomenovej za prácu Miškove dobrodružstvá a Martiny Bartošovej za prácu Dobrodružstvá červíka Kristofera.

Keď ide o tvorbu pre dospelých, čiže Nový život, z básnických príspevkov komisia (Marta Součková, Z. Valentová-Belićová a Adam Svetlík) prvú cenu udelila Martinovi Prebudilovi za cyklus Malá mi je báseň, druhú cenu neudelili, kým tretie ceny udelili Vladimírovi Ječmenovi za 3 básne Bez názvu a Svetlane Gaškovej za báseň Jupiter, Zeus a Rá. Za najlepší prozaický príspevok komisia ocenila prózu Janka Takáča Štráng, druhú cenu v kategórii prózy neudelili a texty ocenené 3. miestom napísali Katarína Hricová (Som tu), Martina Bartošová (Keď raz pochopíš) a Aneta Lomenová (Pred tvárou súmraku).

Odmenení autori a členovia komisií

Odmenení autori a členovia komisií

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs