Údaje popierajú neoprávnené predpoklady

31.júl 2013
Pokrajinský tajomník Miroslav Vasin (sprava) a predseda Hospodárskej komory Vojvodiny Ratko Filipović

Pokrajinský tajomník Miroslav Vasin (sprava) a predseda Hospodárskej komory Vojvodiny Ratko Filipović

SÚČASNÝ STAV HOSPODÁRSTVA V APV

Jedni hospodárstvo AP Vojvodiny pokladajú za vyspelé, iní ho zase umiestňujú na posledné miesto v Srbsku. V utorok 30. júla na tlačovej konferencii venovanej hospodárskym trendom vo Vojvodine s dôrazom na prvý štvrťrok t. r. pokrajinský tajomník pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť Miroslav Vasin a predseda Hospodárskej komory Vojvodiny Ratko Filipović štatistickými údajmi popreli tvrdenia o neslávnom postavení vojvodinskej ekonomiky. Údaje o hrubom národnom dôchodku, vývoze a dovoze, priemyselnej výrobe, priemernej mzde, miere nezamestnanosti a počte nezamestnaných prezentovali na základe najnovších poznatkov Republikového štatistického ústavu, Hospodárskej komory Vojvodiny a Národnej služby pre zamestnávanie.

Podľa slov Miroslava Vasina hospodárstvo AP Vojvodiny jednoznačne najviac prispieva k rozvoju hospodárstva Srbska. Priemyselná výroba vo Vojvodine je v tomto roku vyššia o 7 % v porovnaní s obdobím v minulom roku, pokým na štátnej úrovni vynáša 5,3 %. Keď ide o vývoz počas prvých štyroch mesiacov bežného roku zaznamenaný bol pozoruhodný rast vývozu na republikovej úrovni – 24,2 %. K tomuto rastu prispel vývoz Fiat automobilov. Na celkovom raste vývozu republiky AP Vojvodina mala najväčší podiel – 32,9 %, Šumadija a západné Srbsko 32,6 %, belehradský región 22 % a región južného a východného Srbska 12 %. Najväčší dovoz zaznamenal belehradský región – 43 % a Vojvodina, ktorá dováža ropu a zemný plyn, na celkovom dovoze mala podiel vo výške 29 %.

Pokrajinský tajomník sa pozastavil aj na údajoch o priemernej mzde. Priemerná mesačná mzda dosiahla v júni t. r. hodnotu 61-tisíc din. Z územného hľadiska najvyššia priemerná mzda bola v belehradskom regióne – 75-tisíc din., vo Vojvodine priemerná mzda bola 59-tisíc din., pokým sú ostatné regióny značne podpriemerné. Vasin podotkol, že v belehradskom regióne 42,1 % zamestnaných pracuje v štátnom sektore a ich mzdy sa pravidelne vyplácajú z rozpočtu. Vo Vojvodine v štátnom sektore pracuje 26,7 % zamestnaných, a preto je priemerná mzda občanov Vojvodiny podpriemerná.

Podľa údajov Republikového štatistického ústavu miera nezamestnanosti v apríli t. r. na štátnej úrovni dosiahla 24,1 %. V belehradskom regióne nezamestnanosť dosiahla úroveň 19 %, vo Vojvodine 24,8 %, v Šumadiji a západnom Srbsku 25,9 % a v južnom a východnom Srbsku 26,3 %. Podľa Národnej služby pre zamestnávanie v júni t. r. v našom štáte bolo 776 354 nezamestnaných, z čoho 203 592 vo Vojvodine. V porovnaní s minulým rokom počet nezamestnaných vo Vojvodine stúpol o 1,79 % a na štátnej úrovni o 3,95 %. Za prvých šesť mesiacov t. r. v pokrajine je znížená nezamestnanosť o 0,8 %, pokým na úrovni štátu klesla o 0,3 %.

M. Vasin niekoľkokrát prízvukoval, že sa v belehradskom regióne z rozpočtu financuje 42,1 % zamestnaných, čo automaticky vplýva na výšku hrubého národného dôchodku a výšku priemernej mzdy, a preto je tento región vo výhodnejšom postavení v porovnaní s inými časťami Srbska. Avšak v oblastiach, kde má AP Vojvodina určité kompetencie, viditeľné sú aj pozitívne výsledky, najmä znížený počet nezamestnaných, prilákané zahraničné investície a zvýšené tempo rastu hospodárstva.

J. Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs