Vzdelávanie ako východisko

1.okt 2013
40inkluziaRomov_JPG

Zo stredajšej prezentácie práce Kancelárie pre inklúziu Rómov

Blíži sa záver roka a postupne nastupuje čas súvah. Kancelária pre inklúziu Rómov vlády AP Vojvodiny v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity v Novom Sade zorganizovala prezentáciu vlastnej činnosti, ako aj výsledkov dosiahnutých v procesoch zlepšenia postavenia Rómov v pokrajine. Jej prvým aktérom bol riaditeľ kancelárie Duško Jovanović, ktorého výklad v stredu 25. septembra so záujmom sledovali tak univerzitní profesori z krajín regiónu, ako aj medzinárodní experti v oblasti ľudských práv.

Na úvod prezentácie účastníkom sa prihovoril Miroslav Vasin, pokrajinský tajomník pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť. Vyzdvihol, že sa Vojvodina môže hrdiť tým, že zastrešuje uvedenú kanceláriu. Uviedol, že z Bruselu prišla ponuka, aby im tento model ukázali, lebo takúto kanceláriu má málo európskych regiónov. Vojvodina je pritom jediným z nich, v ktorom jestvuje vysokoškolská vzdelávacia ustanovizeň, kde sa vyučuje v rómskom jazyku a školia sa kádre, ktoré neskoršie budú vzdelávať príslušníkov tejto menšiny v ich materinskom jazyku. Lebo Novosadská univerzita je už dlhšie naplno zapojená do uvedených procesov. Pri zakladaní Kancelárie pre inklúziu Rómov počet rómskych študentov sa mohol napočítať na prstoch jednej ruky, kým ich je dnes viac ako 350. Týmto sa búrajú stereotypy, že sa Rómovia zaoberajú len takými činnosťami, na ktoré nie je potrebné žiadne vzdelanie. Prostredníctvom programov podporených EÚ sa vo Vojvodine príslušníkom tejto menšiny podarilo založiť viac ako 80 svojich podnikov. Aj Rómky sú aktívnymi účastníčkami rôznych druhov školení, postupne sa emancipujú, chodia na preventívne lekárske prednášky a prehliadky. Ako povedal M. Vasin, napriek tomu všetky výsledky sú stále kvapkou v mori, lebo rómsky problém je natoľko náročný a zložitý, že je akákoľvek aktivita len prvým krokom. Predsa však ani na koniec dráhy sa nemožno dostať, ak sa nepodnikne ten štartovací krok. Vasin hovoril aj o katastrofálne zlých, priam otupných bytových a infraštruktúrnych podmienkach, v ktorých Rómovia žijú, podčiarkujúc, že je prioritným cieľom zlepšiť stav v tejto oblasti za pomoci európskych fondov.

Množstvo aktivít, ktoré Kancelária pre inklúziu Rómov – jediná tohto druhu nielen v Srbsku, ale aj v Európe – doteraz realizovala vo Vojvodine, ozrejmil jej riaditeľ Duško Jovanović. Sústredil sa pritom najmä na päť základných oblastí – vzdelávanie, bývanie, zamestnávanie, zdravotníctvo a ľudské práva. Prízvukoval, že zo všetkých doterajších skutkov a skúseností jasne vyplýva, že je práve vzdelávanie jedinou cestou zo začarovaného kruhu chudoby a biedy. Je to síce najdlhší proces, no jediný, ktorý zaručuje úspech.

E. Š.

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs