Za Ázijčanmi veľmi zaostávame

12.jún 2013
Školiteľ Dr. Ranko Rajović

Školiteľ Dr. Ranko Rajović

SEMINÁR MENSA V PETROVCI

Miestom zrazu početných pedagógov, záujemcov o seminár Mensa, ktorý bol venovaný vychovávateľom predškolských ustanovizní, učiteľom triednej výučby, školským pedagógom a psychológom v sobotu 8. júna bola veľká sieň Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. V mene organizátora seminár otvoril predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok. Pritom vyzdvihol význam vzdelávania a čím lepšiu výchovu detí od útleho veku. Práve aj tento seminár mal za úlohu zlepšiť prácu pri vzdelávaní detí. Seminár je už druhým pokračovaním uvedenej témy a zahrnul aj nových účastníkov.

Prednášateľom bol Dr. Ranko Rajović. Celodenný akreditovaný seminár pre pedagógov obsiahol viaceré aspekty rozvoja ľudského mozgu od prednatálneho obdobia, po narodení, v prvých troch rokoch života, možnosti percepcie, získavania zručností a učenia sa detí do piateho, resp. siedmeho roku. Poukázal aj na časté chyby rodičov už od narodenia detí. Úvodom prednášateľ nahustene sprítomnil témy z minulej časti, keď sa dotkli tém animovania detí v rozmýšľaní a vôbec ako je založená naša školská sústava a kroky, ktoré je nevyhnutné vykonať, aby sme získali na kvalite. Stereotyp o našom kvalitnom vzdelávacom programe je prežitok. Súčasné testy ukázali, že nielen naše, ale aj vzdelávanie v krajinách Európy veľmi zaostáva za vzdelávaním detí v ázijských krajinách, predovšetkým v Číne a Japonsku. Dr. Rajović potom dopodrobna vysvetlil praktiky učenia sa tunajších a tamojších detí, a prečo Ázijčania dosahujú omnoho lepšie výsledky v PISA testoch. Hovoril o nevyhnutnosti zmien v školstve, aby nové generácie žiakov mali programy primerané súčasnej dobe, v ktorej žijú. Nevyhnutnosťou je inovovať programy a spôsoby v školstve, ktorým základy dali pred pol storočím. Školiteľ okrem prednášok pre učiteľov prichystal aj cvičenie, s cieľom, aby si osvojili témy spracované na seminári.

J. Čiep

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs