Zhromaždenie obce Alibunár

5.okt 2018

Zhromaždenie obce Alibunár

Dvadsiate zasadnutie Zhromaždenia obce Alibunár bolo zvolané 3. októbra 2018 po súrnom konaní, s jedným bodom rokovacieho programu – schválenie programu ochrany, úpravy a používania poľnohospodárskej pôdy v štátnom vlastníctve. Skôr než úradne otvoril zasadnutie predseda Zhromaždenia Nedeljko Konjokrad vysvetlil, že vzhľadom na tému nebolo času na mrhanie, aby sa čím skôr uskutočnila licitácia a poľnohospodárom, ktorí prenájmu štátnu pôdu umožnilo, aby v oprimálnych lehotách pôdu začali používať.

Predsedníctvo ZO Alibunár, Nedeljko Konjokrad predseda ( v strede, Aurel Murgu, podpredseda a Biljana Vragovićová, tajomníčka

Začiatok zasadnutia poznačilo niečo na čo sme si v tomto lokálnom parlamente nezvykli. Ohlásila sa totiž opozícia, čiže výborníci Jasna Purićová a Siniša Gavrančić, ktorí po zmene predsedu obce zostali verní bývalému predsedovi Predragovi Belićovi a v Zhromaždení vystupujú ako nezávislí. Oni mali poznámky hlavne na zápisnicu a súrne zvolávanie zasadnutia, v dôsledku čoho sa výborníci nemohli primerane pripraviť.

Predseda komisie na ochranu, úpravu a používanie štátnej poľnohospodárskej pôdy Zoran Stojiljković informoval, že obec nakladá so 14,9 tisíc hektárov štátnej pôdy z čoho je na prenajímanie určené 10,9 tisíc, najviac v katastrálnej obci Alibunár 2 366 hektárov a najmenej v KO Jánošík 53 hektárov. Programom je zahrnutá všetká obrábacia pôda a ktorá bude predmet licitácie.

V jánošíckom chotári je najmenej štátnej pôdy na prenajímanie, iba 53 hektáre

Predvídané sú spolu 502 licitácie. Predseda komisie ozrejmil aj finančné efekty prenajímania štátnej pôdy: “V hospodárskom roku 2018/2019 sa očakávajú príjmy v sume 135,2 milionov dinárov. V tejto sume je zahrnuté nájomné na základe skorej podpísaných zmluv o viacročnom prenájme, prostriedky z mimosúdneho vyrovnania, od zmeny účelu poľnohospodárskej pôdy, ako aj prostriedky na základe zmlúv, ktoré budú uzavriete po licitácii, pravdaže za predpokladu, že všetka ponuknutá pôda bude aj prenajatá,” predostrel očakávané finančné efekty prenajímania štátnej pôdy predseda komisie.

Tiež vysvetlil, že je programom ďalej určené, že takmer polovica týchto prostriedkov, čiže 60,2 milióna dinárov bude vyčlenená na komasáciu. Na odvodňovanie je plánované 10 miliónov a na zavlažovanie 5 miliónov dinárov. Na označovanie parciel štátnej pôdy bude vyčlenené 20 miliónov, na úpravu poľných ciest 12 miliónov. Na vybavenie protiľadovcovej obrany 3 milióny, a poliarskej služby 12 miliónov dinárov atď.

Zoran Stojiljković ozrejmil Program, úpravy, ochrany, a použív ania štátnej pôdy

Takto predložený program, ktorý dostal zelenú aj v Ministerstve poľnohospodárstva výborníci schválili jednohlasne.

UZURPÁCIA ŠTÁTNEJ PODY

Inak v tejto juhobanátskej obci roky zápasia s uzurpáciou štátnej pôdy. Od roku 2014 dodnes odhalené je 200 prípadov uzurpácie a uzurpátori sú primerane trestaní, ale je aj omlátená úroda na významných výmeroch, na ktorých sa uzurpátori nezjavili. Aj toho roku sa v poslednej dekáde septembra  začal zber úrody na parcelách pre ktoré sa zistí, že nie sú pranajaté. Podľa slov predsedu pracovnej skupiny Zorana Prebiračevića poliari najprv vyhľadajú uzurpované parcely, potom to potvrdí oprávnená geodetická firma, inšpektor zistí rozlohu a kultúru, po čom nasleduje príkaz na zber. Doteraz z uzurpovaných parcel omlátili a uskladnili viac desiatok tón kukurice. Podstata tejto akcie je, aby si poľnohospodári uvedomili, že tak viac nebudú môcť robiť. Avšak podľa slov Prebiračevića akcia musela začať omnoho skôr, tak aby podobným spôsobom bola omlátená aj slnečnica a iné včasnejšie kultúry pestované na uzurpovanej pôde.     

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs