Ako hodnotíte prácu NRSNM vo svojom prostredí?

21.mar 2013

JÁN MAJORSKÝ, podpredseda NRSNM pre Sriem:

– My staropazovskí Slováci sme hrdí na to, že sa práve prvé ustanovujúce zhromaždenie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny konalo 4. apríla 2003 u nás v Starej Pazove. Prítomnosť slovenskej Národnostnej rady v našom prostredí pociťujeme veľmi kladne. Tunajší Slováci mali – a verím, že aj naďalej budú mať – viacnásobný osoh a veľkú podporu zo strany rady, a to badať vo všetkých segmentoch jej pôsobenia, teda v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma. Pri tejto príležitosti – k sviatku NRSNM – chcem poukázať na najdôležitejšie udalosti z jej doterajšej desaťročnej činnosti, ktoré sa konkrétne vzťahujú na naše prostredie. NRSNM finančne podporila otvorenie kancelárie, presnejšie Dopisovateľstva Hlasu ľudu v Starej Pazove. Sumou vo výške milión dinárov prispela k dokončeniu novej evanjelickej fary. Po zrekonštruovaní povaly Slovenského národného domu v Starej Pazove naša rada prispela aj na kúpu nábytku do nových priestorov – v hodnote milión dinárov. Treba spomenúť, že Ľudová knižnica Dositeja Obradovića v Starej Pazove bola rozhodnutím NRSNM vyhlásená za ustanovizeň s osobitným národnostným významom. Ani pri zakladaní Archívu Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Starej Pazove nevystala pomoc z Národnostnej rady. Veľmi úspešná a kvalitná spolupráca je aj medzi NRSNM a tunajšou Základnou školou hrdinu Janka Čmelíka. Učitelia a profesori školy sú zapojení do všetkých aspektov pôsobenia tamojšieho Výboru pre vzdelávanie. Národnostná rada poskytovala aj odbornú pomoc pri písaní projektov a pomáhala všetkým tým, ktorí sa uchádzali o prostriedky či už z domácich alebo zahraničných fondov, t. j. z fondov Slovenskej republiky. Jedným slovom NRSNM si plní všetky povinnosti vyplývajúce z jej štatútu a programu práce.

IGOR FELDY, člen NRSNM, velebný pán farár slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru:

– Zhodnotiť prítomnosť a význam NRSNM v lokálnom prostredí, konkrétne v Starej Pazove, je neľahká úloha. Okrem tradičnejších inštitúcií  Slovákov na konkrétnom území (cirkev, Matica, spolok, škola…) aj NRSNM sa snaží splniť svoju nenahraditeľnú a zastupiteľskú úlohu v organizácii samosprávy v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma. Mám dojem, že jej úloha v Starej Pazove je pekne splnená v oblasti kultúry (organizovanie a účasť na mnohých kultúrnych podujatiach, podpora rekonštrukcie Slovenského národného domu, podpora pre Ústredný archív Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi a pod.) Ostatné oblasti sú podľa môjho názoru problematickejšie. Veľké výzvy sú ešte prítomné v oblasti vzdelávania: Ako inšpirovať rodičov Slovákov, aby si deti zapisovali do slovenskej základnej školy a ako žiakov stredných škôl, aby sa zapísali na hodiny slovenského jazyka? Ako nediskriminačne riešiť situáciu, keď aj napriek tomu, že niekoľkí profesori slovenského jazyka by si mohli doplniť fond hodín a vyučovať slovenčinu na stredných školách, je tam predsa zamestnaný Neslovák a pod. V oblasti informovania sa už v prvom mandáte NRSNM pokúšala riešiť problém zmenšenia počtu vysielacích hodín po slovensky či nezodpovedajúcich termínov v Staropazovskom rozhlase, ale sa to, žiaľ, nepodarilo. Problematika úradného používania jazyka a písma je kapitola osebe. Dala by sa urobiť štúdia o tom, čo sa v tejto oblasti v minulosti získalo a v zmysle získaných práv predsa nezachovalo. Toto je preto oblasť, v ktorej sa terajší členovia NRSNM v Starej Pazove najviac angažujú. Je dobre, že máme NRSNM. Jej význam je veľký, ale obávam sa, že aj napriek tomu, z rôznych dôvodov nie sme schopní lokálne poukázať a kdeže ešte riešiť nahromadené problémy. Riešenie vidím v užšej spolupráci NRSNM s ostatnými slovenskými inštitúciami, konkrétne v Pazove s cirkvou, Maticou, spolkom, školou. Tie majú v lokálnych rámcoch väčšiu infraštruktúru ľudí, ktorí by spoločnými silami mohli zmapovať problémy, informovať o tom NRSNM a ona by mala niesť pochodeň riešenia vo vzťahu k zodpovedným štátnym orgánom a takýmto spôsobom spĺňať svoju zastupiteľskú úlohu vyplývajúcu zo štatútu.

ANNA LEPŠANOVIĆOVÁ, členka NRSNM, predsedníčka SKUS hrdinu Janka Čmelíka:

– NRSNM a jej desaťročná činnosť má pre slovenskú národnosť veľký význam a zvlášť, keď hovoríme o budúcnosti a prežití Slovákov na týchto priestoroch. Je to inštitúcia, ktorá napríklad v oblasti kultúry ideami, aktivitami a finančnými prostriedkami podporuje prácu slovenských spolkov, motivuje aj tie najmenšie prostredia do práce a do angažovania mladej generácie… I keď naši ochotníci vždy vynikali kvalitou či už v divadle, tanci, speve, prvoradým cieľom NRSNM musí byť tú kvalitu udržať a nespoliehať sa na lokálne samosprávy, ktoré v týchto časoch majú možno dôležitejšie priority. SKUS hrdinu Janka Čmelíka a jeho ochotníci zo Starej Pazovy môžu byť spokojní so spoluprácou a úlohou, ktorú NRSNM má v rámci činnosti tohto spolku. Ako jeden z organizátorov Detskej divadelnej prehliadky 3 x Ď a Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín naša Národnostná rada podporuje i aktivity všetkých programových foriem, ktoré aktívne pracujú pod strechou Slovenského národného domu. Všetky tieto programové formy – a je ich 8 – po prvýkrát dostali svoj účelový priestor v nových 284 štvorcových metroch, ktoré sme získali rekonštrukciou povaly, ako i úpravou exteriéru SND, v čom veľkú úlohu mala NRSNM a vláda AP Vojvodiny. Aj Stará Pazova očakáva do budúcna ešte väčšiu podporu NRSNM a angažovanie sa najmä tam, kde je slovenská národnosť ohrozená asimiláciou, kde sa jednotlivci „boria“, aby naše deti nezabudli na to, kto sú? Teda tam, kde treba viac pracovať s mladými rodičmi, ktorí starajúc sa o prežitie rodiny, možno nemajú síl myslieť aj na zachovanie národnej identity. Možno ísť na to vzdelávaním mladých, prednáškami o dejinách Slovákov na Dolnej zemi, proste, aby boli hrdí na svoje korene a vštepovali to aj svojim deťom.

A. Lešťanová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs