Dôvera doterajšiemu vedeniu

9.apr 2013

NA VOLEBNOM ZHROMAŽDENÍ MOMS BIELE BLATO

V sobotu 6. mája v sieni Domu kultúry v Bielom Blate sa zhromaždilo zo sto matičiarov, aby zhodnotili doterajšiu činnosť, vytýčili si plán práce na tento rok a zvolili nové vedenie. Svojou prítomnosťou ich poctili aj predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová, podpredseda MSS pre Banát Pavel Baláž, delegácie MOMS-ov z Aradáča, Kovačice, Vojlovice a Zreňanina, ako i predstavitelia bieloblatského Miestneho spoločenstva, školy, cirkevného zboru a miestnych združení občanov.

V správe o činnosti predsedníčka Jarmila Hromčíková uviedla, že bieloblatský MOMS má za sebou úspešný rok, v ktorom aj napriek skromným finančným možnostiam takmer v úplnosti uskutočnil plán práce: zorganizovali promócie kníh Adama Jonáša MOMS v Bielom Blate 1991 – 2011, vydanej pri príležitosti 20 rokov obnovenia MOMS, knihy Petra Damjanova Jeden rok v Bielom Blate, ktorú vytlačila MSS za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Bieloblatskí ochotníci účinkovali na Itebejských zimných stretnutiach v Novom Itebeji a dvakrát hosťovali v Mužlji. Pre nedostatok prostriedkov folklórna sekcia vlani nenacvičila novú choreografiu a vystupovala menej ako v minulom období. Zvlášť znepokojuje, že sa nezúčastnila ani na jednom folklórnom festivale vojvodinských Slovákov. MOMS vlani spoločne so spolkom žien úspešne zorganizoval regionálnu súťaž žien v prednese poézie a prózy, a zvlášť sú hrdí na to, že ich spoluobčianka Anita Jonášová-Mišićová z tejto súťaže postúpila na recitačnú súťaž na Slovensko, kde bola zaradená do zlatého pásma. Bieloblatskí matičiari majú aj čulú spoluprácu so Slovenskom, v rámci ktorej vlani uhostili folklórny súbor z družobnej obce Príbelce a matičiarov z obce Nesvady. Na výročnom zhromaždení bola zdôraznená  účasť futbalistov na matičnom turnaji v Laliti, študentov na Stretnutí študujúcej mládeže v Báčskej Palanke a najmladších Bieloblatčanov na SNS v Báčskom Petrovci a na Detskej svadbe v Kovačici. Napokon dve žiačky základnej školy v organizácii MSS strávili tri dni na Mikulášskom stretnutí v Bratislave.

O práci bieloblatského MOMS sa pochvalne zmienila aj predsedníčka MSS K. Melegová-Melichová, ktorá pri tejto príležitosti Bieloblatčanom odovzdala aj knižný darček a prisľúbila pomoc aj v nadchádzajúcom období. Spolupráca so školou a zapisovanie čím väčšieho počtu detí do slovenskej triedy alebo na hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry zostalo jednou z prioritných úloh v programe tohto MOMS i v ďalšom období, v čom, ako to povedala predsedníčka MSS, môžu očakávať aj pomoc matičného ústredia. Okrem toho si matičiari na tento rok naplánovali organizovanie divadelných predstavení, kultúrno-umeleckých programov a prednášok. Mienia naďalej zveľaďovať prácu folklórnej sekcie, vystupovať na podujatiach doma a v iných osadách a zvlášť na slovenských folklórnych festivaloch. Aj pripomenúť si 130. výročie príchodu Slovákov do Bieleho Blata, vytlačiť monografiu osady, a naďalej spolupracovať s Príbelčanmi a upevnia aj novú družbu s matičiarmi z Nesvád.

Vo volebnej časti zasadnutia bieloblatskí matičiari doterajšiemu vedeniu v zložení: Jarmila Hromčíková, Adam Jonáš, Anna Lacková, Anita Jonášová-Mišićová, Ján Markuš, Miroslav Hromčík, Vlastimír Lacko, Pavel Vrška a Pavel Ďuríček zverili nový štvorročný mandát v čele MOMS. Správna rada – staronová – si čelné osobnosti zvolí na prvom nasledujúcom zasadnutí. Dozornú radu tvoria Miroslav Dolinaj, Ferko Straka a Daniel Kukučka. Zároveň za svojho predstaviteľa v Správnej rade MSS bieloblatskí matičiari navrhli Adama Jonáša, kým do funkcie predsedu MSS navrhli aktuálnu predsedníčku Katarínu Melegovú-Melichovú a podporili aj kandidatúru doterajšieho podpredsedu MSS pre Banát Pavla Baláža na tento istý post.

 V. Hudec

Foto: J. Hromčíková


 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs