Konferencia európskych miest a regiónov

1.okt 2014

Konferencia európskych miest a regiónov

 

IRE1Od 28. do 30. septembra vo Viedni prebiehala konferencia európskych miest a regiónov Európa 2050: preplnené metropoly – prázdne vidieky, ktorú zorganizoval Inštitút európskych regiónov.

Vo veľkolepej sieni viedenskej Mestskej radnice sa účastníci konferencie zaoberali témami regionálneho turizmu, doprave, energetiky a digitálnej infraštruktúry.

Rozvoj regionálneho spa & wellnes turizmu je potreba dnešnej doby, ktorá by umožnila kvalitné relaxovanie. Moderný život prináša stres, konflikty, neistotu. Priestory, ktoré umožňujú pokoj, sa stávajú dôležitými pre harmonizovanie a „nabíjanie“ pozitívnou energiou.

Riešiť problémy je možné zlepšením životnej rovnováhy a práce moderného človeka a práve v tejto sfére sa európskym regiónom umožňuje nová ekonomická funkcia – rozvoj priestorov na rekreáciu, oddych, rozvoj kreativity, učenie a skúmanie.

Úvodnou prednáškou profesor Benjamin R. Barber nastolil smery teórie a praxe budúcej urbanizácie, ktorými sa do roku 2050 bude pohybovať rozvoj Európy.

IRE3Prihliadajúc na skutočnosť, že viac ako polovica svetovej populácie žije v mestách a že sa opatrenia dôvery prenášajú na primátorov, v Amsterdame  založili Globálny parlament primátorov. Mestá sú praktické a primátori sú tí, ktorí riešia konkrétne problémy a starajú sa o to, aby bol každodenný život pohodlnejší.

Poukázané je aj na možnosť väčšej polarizácie spoločnosti – lebo možnosti, ktoré poskytujú veľké mestá, sú magnetické pre ľudí a potrebné je rozvíjať kvalitné obsahy aj vo vidieckych oblastiach.

IRE2Diskusia sa niesla aj v znamení rozvoja regionálnej dopravnej siete a možnostiach zjednodušenej dopravy tovaru a služieb. V rámci panelu bol  prezentovaný aj titul mesta Ljubljany Európske zelené mesto 2016, ktorý prezentovala Tjaša Ficko, zástupkyňa starostu mesta. Ljubljana sa k tomuto titulu dostala vďaka zastaveniu dopravy v centre mesta, v oblasti rozprestierajúcej sa na rozlohe 11 ha.

Pod kvalitou moderného života sa chápe aj dostupnosť všetkých druhov informácií, čo viedlo k diskusii o programoch inteligentná domácnosťinteligentné bývanie, ktoré umožňujú, aby kvalitná internetová dostupnosť bola umožnená každej domácnosti a každému jednotlivcovi.

Malé a stredné podniky sú taktiež podporou regionálneho rozvoja. Ak vieme, že každé európske hospodárstvo – viac alebo menej rozvité – dve tretiny tvoria práve malé a stredné podniky, ako najväčší zamestnávatelia na úrovni každej krajiny, pochopiteľné je, že sa podnikatelia stále musia zdokonaľovať a takisto musia byť prichystaní na zmeny a inovácie. Poukázané bolo aj na to, že sa na lokálnej a regionálnej úrovni naplno propaguje možnosť rozvoja tohto sektoru v nerozvitých regiónoch, prostredníctvom opatrení v start-up programoch, podpory rozvoju malých podnikov a pod. Odporúča sa, aby sa priemyselníci združovali v rámci klastrov a spolupracovali.

Inštitút európskych regióny (Institut of the Regions of Europe) v Rakúsku v roku 2004 založil prof. Dr. Franz Schausberger, bývalý predseda regiónu Salzburg. Svojimi aktivitami a iniciatívami IRE podporuje decentralizáciu a regionalizáciu s cieľom rozvoja regionálnych a obecných celkov, prostredníctvom ekonomického rozvoja, ako kohézny sociálny faktor. Viac ako 100 regiónov, miest a podnikov zo 17 európskych štátov sú členmi IRE, ktorá má stále otvorené dvere pre nových členov (www. institut-ire.eu).
Záver konferencie sa niesol v znamení témy z energetiky – o udržateľných zdrojoch energie, akými sú solárna, hydro- a geotermálna energia, veterná energia, energia oceánov a bioenergia.

Veľkú úlohu v prechode na nové zdroje energie na úrovni celej Európskej únie budú mať nielen regióny, ale aj obce.

IRE4Zámer hostiteľa zhromaždenia, prof. Dr. Franza Schausbergera, ktorý je zakladateľom Inštitútu pre európske regióny (IRE), vytvoriť miesto praktického zhromaždenia sa miest a regiónov a poskytnúť motivačný posudok, ktorý by mal byť sponou medzi tými, ktorí rozhodujú na úrovni Európy a regionálnych činiteľov, sa skutočne vydaril. Potvrdilo to viac ako 200 účastníkov tejto konferencie z Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, Česka, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Srbska, Bosny a Hercegoviny a Chorvátska.

FLYERV rámci konferencie prezentovaný bol aj projekt Easy to come – iniciatíva médií v menšinových jazykoch vo Vojvodine a v Jablansko-Pčinjskom okrese, aby sa aktívne zapojili do rozvoja regionálnej turistickej ponuky, a to hľadaním partnerov na zvýšenie nového servisu a zlepšením svojho podnikania.

 

Zdroj: Heror Media Pont

Foto: Franz Neumayr

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs