V Kysáči zasadala NRSNM

13.feb 2016

V Kysáči zasadala NRSNM

Členovia NRSNM dnes v Kysáči ukončili 10. schôdzu a v pokračovaní absolvovali všetky body rokovacieho programu 11. schôdze.  Na zasadnutí boli prítomní 23 členovia NRSNM (z celkovo 29).

Po tom, čo dali súhlas na navrhnutých členov správnej, respektíve dozornej rady Obecnej knižnice v Kovačici a Galérie insitného umenia v Kovačici, jednohlasne súhlasili s otvorením triedy so slovenským vyučovacím jazykom v Strednej odbornej škole 7. apríla v Novom Sade.

V rámci dokončenia 10. zasadnutia poskytli  kladnú mienku na členov Správnej rady v Žiackom domove Angeliny Kojićovej Giny v Zreňanine, ako i k názvom ulíc v Šíde. Jednohlasne súhlasili aj s návrhnutou členkou Správnej rady PU Kolibri v Kovačici.

DSCF7666

Darčeky od Kysáčanov pre NRSNM

Keď ide o voľbu členov Výkonnej rady NRSNM, Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, zdôvodnila, že veľmi rýchlo očakávajú, že členka VR Anna Chrťanová-Leskovac dostane z Republikovej volebnej komisie (RVK) rozhodnutie, že viacej nie je členkou NR a tým ani členkou VR. Ladislav Petrovič už dostal rozhodnutie z RVK, že nie je členom NR a tým ani podpredsedom Výboru pre vzdelávanie a ani predsedom komisie pre štipendiá.

Predsedníčka Tomanová-Makanová navrhla, aby počkali na odpovede z RVK, čiže, aby nerobili 5-krát rekonštrukciu pracovných telies, ale jednotne urobili všetky zmeny a zapojili do toho všetkých členov NR. Na členov VR NRSNM navrhla doterajších členov: Katarínu Melegovú-Melichovú, za predsedníčku, Pavla Marčoka, za podpredsedu, Martina Zlocha, za podpredsedu, Jarmilu Bohušovú, Zuzanu Lenhartovú, Annu Chrťanovú-LeskovacJána Paula, za členov. Po diskusii za tento návrh hlasovalo 17 členov NRSNM.

Stredobodom 11. zasadnutia boli vlaňajšie výročné správy výborov pre kultúru, vzdelávanie, informovanie, úradné používanie jazyka a písma, ako i výročná správa NRSNM za rok 2015, ktoré i schválili. Okrem toho schválili správu o súpise základných prostriedkov, drobného inventára, peňažných prostriedkov a záväzkov v roku 2015, správu o hmotnom a finančnom hospodárení v roku 2015.

Zaujali stanovisko k návrhu člena Školského výboru ZŠ Desanky Maksimovićovej z Báčskej Palanky spred miestnej samosprávy a stanovisko k názvom ulíc v Novom Sade, Sriemskej Kamenici a Ledinciach.

Odznela aj informácia o pridelení mandátu členky NRSNM Zdenke Valentovej Belićovej, ktorá nahradila bývalého člena Ladislava Petroviča, ktorý podal demisiu na členstvo v NRSNM.

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs