Rozhlasová súťaž mladých recitátorov

3.nov 2018

Rozhlasová súťaž mladých recitátorov

V Štúdiu M Novosadského rozhlasu dnes prebiehal 45. ročník Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov. Na tomto podujatí sa zhromaždilo 59 recitátorov.

Aleksandar Asodi

Súťaž otvorila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová. Prítomným sa prihovorili aj Martin Prebudila, hlavný a zodpovedný redaktor programu v slovenskej reči Rádia Nový Sad, Marcel Hanáček, bývalý šéf dramaturg rádia Regina zo Slovenskej republiky, ako aj Milada Stankovićová, hlavná a zodpovedná redaktorka Druhého programu Rádia Nový Sad.

Elenka Straková

Aj v tomto roku recitátori súťažili v štyroch kategóriách: prednes poézie žiakov nižších ročníkov, prednes prózy, prednes poézie žiakov vyšších ročníkov a poslednú skupinu tvorili žiaci stredných škôl a študenti vysokých škôl.

Rozhodnutie poroty

Tohtoročnú porotu tvorili Katarína Melegová-Melichová (predsedníčka poroty), Zuzana Týrová a Marcel Hanáček. Rozhodli takto:

V kategórii prednesu poézie žiakov nižších ročníkov prvú cenu dosal Aleksandar Asodi z Kysáča, druhú Mia Majerová z Báčskeho Petrovca a David Simendić zo Starej Pazovy a tretiu cenu Mia Jašová zo Starej Pazovy a Matej Hrk z Kovačice.

Veronika Bažaľová

V kategórii prednesu prózy najúspešnejšia bola Elenka Straková z Kovačice. Druhú cenu udelili Andrei Petrusovej z Erdevíka.

Za najlepší prednes poézie spomedzi žiakov vyšších ročníkov komisia ocenila prednes Veroniky Bažaľovej z Hložian. Druhá cena sa dostala Andrejovi Simendićovi zo Starej Pazovy a Filipovi Gálovi z Aradáča. Tretiu cenu získala Tatiana Filipovićová z Báčskeho Petrovca.

Monika Bažaľová

Spomedzi najstarších na komisiu najviac zapôsobil prednes Moniky Bažaľovej z KUS Jednota v Hložanoch. Druhú cenu dostala Valentína Hudecová, Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Petrovci.

V mene odbornej poroty K. Melegová-Melichová odporučila pedagógom, aby pri výbere textov, ktoré zverujú svojim odchovancom, volili trochu širší diapazón, aby sa z roka na rok neopakovali tie isté texty. Tiež zdôraznila, aby pedagógovia podbali na výber textov, ktorý by mal byť primeraný veku. Ako povedala, mladé, súčasné generácie majú problém so staršími veršami a literatúrou. Preto odporučila pedagógom, aby siahli po súčasných textoch, ktoré sú blízke deťom a ktoré deti rozumejú.

Odmeny pre najúspešnejších recitátorov zabezpečili Matica slovenská v Srbsku, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov. V revuálnej časti vystúpili ochotníci SKOS Detvan z Vojlovice, ktorí predviedli detské divadelné predstavenie Peter Pan v réžii Alisy Oravcovej.

Odmeny udelila koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová a súťaž moderovala Anna Asodiová.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs