Slovenské kultúrno-osvetové spolky v rozbehu

29.nov 2013

Z času na čas sa dozvedáme, už pri osobnom styku alebo z novín o tzv. hroznových zábavách s kratším kult. umeleckým programom, alebo nejakou príležitostnou prednáškou, ktoré poriadajú slovenské kult. osvetové spolky. Začalo sa to v Palanke, keď SKOS „M. R. Štefánik“  ešte počiatkom septembra uskutočnil takýto kult. osvetový program. K nemu sa pripojily SKOS-y v Silbaši, Erdevíku atď. A tu vidieť počiatky kult. osvetovej a kult. umeleckej práce v nastávajúcom jesennom, poťažne v zimnom období. Počiatok je naoko nenáročný, ale hovorí predsa o jednom, že sa naše slovenské kult. osvetové spolky po letnom „oddychu“ znovu púšťajú do rozbehu, do práce.

Nedávno som bol v Palanke. Správa spolku mala zasadnutie. Analyzovala najprv výsledky hroznovej zábavy. Hodnotila tento svoj prvý podnik kritickým okom. Zvlášť sa pozastavila na nedostatkoch. Potrebné je vyhľadávať chyby a nedostatky, aby sa im v budúcnosti vyhlo. Kritizovali aj jednotlivcov, ktorí nesvedomite vykonali sverené im úlohy. To je správne. Jasné je, že podnik, že práca, môže sa úspešne zdolať iba tak, keď každý jednotlivec svedomite vykoná svoju úlohu. Kritika sa z času na čas zaostrovala. No, bola miestna, vecná a užitočná. Každý ju takto pochopil a sa neurazil (keby to mohlo byť tak všade!) To nasvedčuje, že sa kritika a samokritika v tomto spolku pestuje odskorej. A tak by to malo byť všade, vo všetkých spolkoch. Treba zvykať členov správy na zodpovednosť, treba zväčšovať disciplínu. Ona je zárukou úspechu v práci. A tento spolok je v tomto ohľade naozaj príkladným. Členovia, zvlášť vedúci, sú ľudia podnikaví, iniciatívni. Nečakajú direktívy. Sami vyhľadávajú spôsoby, ako najlepšie zdolať ten-onen problém. Sami vyhľadávajú problematiku v kultúrnom živote v osade a tiež aj cestu k úspechu. Sám predseda je energický a hovorí, že nejestvuje taký problém, ktorý by sa nedal zdolať. Závisí iba od toho, či jestvuje nadostač odhodlanosti a vôle. A toto u členov správy jestvuje. To je zároveň zárukou, že tá práca musí byť úspešnou. Správa, vlastne jej výkonný výbor, máva riadne jedno zasadnutie v týždni. Je to možno aj často. Ale oni hovoria, že sa tak zvykli, že je tak dobre a že sa v priebehu jedného týždňa vyskytnú problémy, o ktorých treba jednať. Doteraz (ešte v septembri) správa sostavila plán práce pre jesenné obdobie. Úlohy sú, aspoň tie najhlavnejšie, predostreté. A tak potom rad radom aj všetky ostatné. Týchto niekoľko slov o palanskom kult. osvetovom spolku a jeho práci mohly by byť príkladom aj ostatným naším spolkom, obzvlášť tým, ktoré doteraz nepristúpily k vážnejším rokovaniam o nastávajúcej práci. Potrebné je  ešte zdôrazniť – čas je, aby sa znova vo všetkých spolkoch rokovalo o nastávajúcej práci, čas je, aby sa pristúpilo k rozprúdeniu kult. umeleckého života vo všetkých našich osadách!

(Úryvok z príspevku Andreja Feketeho

 v čísle 78 Hlasu ľudu, ktoré vyšlo

10. októbra 1951 v Báčskom Petrovci)

Výber: K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs