Stodeväťdesiatročná história neuletí

30.apr 2014

Stodeväťdesiatročná história neuletí

„Jánošík – to ten hrdina? Nie! Jánošík to naša dedina. Aj malá, nepoddajná, hrdá! Aj dobre, že je tak – že sa nedá!“ týmito slovami sa začína kniha Slováci v Jánošíku (1823 – 2013) autorov DrSc. Jána Babiaka a Mgr. Slađana Daniela Srdića. Je to prvá kniha o osade Jánošík, ktorá je spracovaná z historického aspektu. Premiéru mala vo Veľkonočný pondelok 21. apríla v evanjelickom chráme Božom v Jánošíku. Knihu vydal cirkevný zbor SEAVC v Jánošíku a recenzentmi sú Ondrej Mega a Ján Gedeľovský.

Historický doklad Šándora, Slovenského Alexandrovca a Jánošíka

Historický doklad Šándora, Slovenského Alexandrovca a Jánošíka

Autori knihy poznamenali, že prvotnou ideou bolo spracovať dejiny osady v obsiahlejšom zborníku prác, do ktorého by prispelo viacero autorov. Ako povedali, oslovení autori alebo meškali s príspevkami alebo boli obsahovo podobné. Z toho dôvodu odstúpili od idey vydania zborníka a venovali sa príprave monografie, v ktorej tematiku osady podali výlučne cez prizmu historického aspektu. Obsahuje niekoľko celkov, ktoré sa začínajú prírodno-zemepisnými charakteristikami osady a ďalej sú spracované state o vzniku osady, prvých Slovákoch v osade, témy týkajúce sa cirkevného života, obdobie na sklonku 19. a začiatku 20. storočia, situácia v osade počas prvej a druhej svetovej vojny, 60. a 70. roky, ktoré boli poznačené masívnym stavebným rozmachom, až po súčasnosť.

Celkovo má kniha 590 strán, na ktorých J. Babiak spracoval historickú tematiku Jánošíka kombinujúc pritom rôzne pramene informácií, pokým dokumentačno-fotografickú časť mal na starosti pán farár S. D. Srdić. Autori overovali fakty nielen v Archíve Vojvodiny, ale aj v regionálnych archívoch. Naplno je využitý aj Archív evanjelickej cirkvi v Jánošíku, ktorý obsahuje všetky zápisnice z cirkevných konventov od tretieho farára Adolfa Kernúcha po dnešnú dobu. Pri písaní knihy v značnej miere pomohla aj cirkevná kronika A. Kernúcha, ktorú znovu objavili po viac ako 50 rokoch. „V Kernúchovej kronike je spracovaná doba od roku 1872, keď prišiel pôsobiť do Jánošíka, po rok 1903,“ hovorí J. Babiak. „Kombinoval som viaceré zdroje, z ktorých vznikla výlučne historická kniha, lebo nie je zameraná na žiadny spolok alebo inštitúciu. Kniha hovorí o tom, ako tu žili Šándorčania, Alexandrovčania a Jánošíčania. Vo veľkej miere mi pomohla cirkevná dokumentácia a bude škoda, ak ju nevyužije aj niekto iný, ktorý by sa venoval podrobnejšej cirkevnej histórii. Počas prípravy tejto knihy som sa dozvedel, že Jánošíčania majú pomerne málo vedomostí o svojej osade a táto kniha im umožňuje, aby nejakým spôsobom doplnili svoje vedomosti.“

Autori knihu pokrstili nielen vodou, ale aj korbáčom

Autori knihu pokrstili nielen vodou, ale aj korbáčom

Vznešený pán Pavel Sklenár, senior banátsky, zablahoželal autorom a poďakoval sa im v mene Slovákov v Jánošíku, medzi ktorých pokladá aj seba, keďže dlhý rad rokov pracoval v jánošíckom cirkevnom zbore, a prítomným sa prihovorila aj riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská. Svojou prítomnosťou premiéru poctili aj predstavitelia banátskych MOMS, ako aj farári kovačických cirkevných zborov.

Kniha je ilustrovaná mapami a fotografiami, najmä tými z najstarších čias, ale omnoho väčšiu časť zahŕňajú poznámky pod čiarou, ktoré nielenže dopĺňajú informácie a odkazujú na ich pramene, ale usmerňujú čitateľa aj na niektoré iné témy. Okrem toho kniha obsahuje aj miestny a menný register.  Vyšla za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Prítomní si mohli vypočuť aj niektoré úryvky z knihy a premiéra bola spestrená aj hudobnou zložkou cirkevného zboru Glória a mládežníkov.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Jasmina Pániková

Jánošíčania a ich hostia

Jánošíčania a ich hostia 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs