Viac oblastí

6.mar 2014

Viac oblastí

10drnevepetrusJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: DR. NEVENA PETRUŠIĆOVÁ, POVERENÍČKA PRE OCHRANU ROVNOPRÁVNOSTI

– Diskriminácia zrejme zasahuje celý rad oblastí nášho žitia, práce, pôsobenia…

– Tak z posledných prieskumov, ako aj z podaní a sťažností, ktoré dostávame, vyplýva, že je diskriminácia najvypuklejšia v oblasti pracovných vzťahov a zamestnávania. Musíme mať na zreteli, že sú ľudia, keď ide o právo na prácu, viac ako v iných oblastiach ochotní dožadovať sa ochrany pred diskrimináciou. Na strane druhej prípady diskriminácie a nedopatrení pri poskytovaní zdravotných a iných služieb alebo vo sfére sociálnej ochrany, taktiež nepostačujúci rozsah spravodajstva médií o diskriminačných obsahoch a praktikách, sú tak isto oblasťou, ktorá by nás mala viac trápiť.

Oto Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs