Voľný deň a slobodný občan

22.jan 2015

Prídavné mená voľnýslobodný sú spisovné, hoci medzi nami dolnozemskými Slovákmi to prvé slovo je akosi v tieni toho druhého. A na otázku, prečo je tomu tak, odpoveď je presne taká istá ako pri nespočetných prípadoch; v srbčine totiž existuje tiež prídavné meno slobodan, aj príslovka slobodno. Avšak nie každej situácii prináleží povedzme prídavné meno slobodný. A to už nie vtedy, keď sa v autobuse zdvorilo opýtame: „Je tu slobodné?“ alebo „Slobodno.“

Stručne tu preto uvedieme najprv významy prídavného mena voľný: – je to nie spútaný, ničím neupevnený, pohyblivý, splývajúci; nie napätý, uvoľnený, povolený: voľný koniec lana, voľný účes; voľné struny, voľné skrutky; vo fyzike sa stretáme s významom voľná poloha – rovnovážna, pri ktorej ťažisko ostáva v rovnakej výške; – druhý význam (keď ide o odev a pod.) je málo priliehajúci, nie upätý, opak je tesný: voľné šaty, topánky; – ďalší význam je ničím nezaplnený, nikým nezaujatý; ničím neohraničený: voľná plocha, voľné miesto, voľná linka;
voľné priestranstvo; voľné more – otvorené, šíre; – ďalej je tu nezaplnený povinnosťami; zbavený povinností: voľný čas (slobodno vreme v srbčine v slovenčine nie je slobodný čas, ale voľný čas), tak je to aj keď ide o slobodný deň – v slovenčine je to voľný deň. Namiesto spojenia večer som slobodný prináleží večer som voľný; – voľný je aj zbavený prekážok, nie obmedzený; nie viazaný na isté podmienky; prípustný, možný: voľná cesta, voľný priechod, voľný výhľad; voľný predaj; v ekonomike sa stretáme s termínmi: voľný trh, voľná súťaž; v lingvistke máme voľný prízvuk – teda pohyblivý (rozlišujúci slová podľa významu); vo fyzike je voľný pád – pohyb telesa pod vplyvom zemskej tiaže; v športe voľná zostava, voľný spôsob v plávaní, voľný – nepriamy kop; – ďalší význam je nepridŕžajúci sa prísne predlohy: voľné podanie, spracovanie, voľný preklad; – bezplatný: voľný vstup, voľný lístok; – spoločensky nenútený: voľná zábava, voľný tón, voľné spôsoby; voľné mravy – uvoľnené, neviazané; – voľný je aj slobodný či nezávislý, a to v takomto prípade: Môžete odísť, ste voľno!; – aj pomalý: mierny – voľné tempo. Určite je známe aj prirovnanie: voľný ako vták čiže celkom. Mať voľné pole, voľné ruky je konať samostatne. Žiť / byť na voľnej nohe je mať slobodné povolanie.

Slobodný je ten ktorý: – má možnosť voľne sa rozhodovať, konať ap., voľný: slobodný človek, občan, a to: – nezávislý: slobodný národ, štát, slobodné mesto; –  neviazaný prekážkami, obmedzeniami, nehatený: slobodný rozvoj, slobodný umelec, slobodné povolanie, slobodná diskusia; – kto je na slobode – väzni sú už slobodní; – neženatý alebo nevydatá: slobodný muž; slobodná matka s nemanželským dieťaťom; – majúci občianske práva a výhody (hist.): slobodní obyvatelia mesta, opačne poddaní.

                                                                                                     Anna Horvátová

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs