Zamyslieť sa a konať strategicky

9.apr 2014

Zamyslieť sa a konať strategicky

Vítanie hostí na matičnom zhromaždení v Petrovci

Vítanie hostí na matičnom zhromaždení v Petrovci

ZHROMAŽDENIE MATICE SLOVENSKEJ V SRBSKU

Na riadne výročné zasadnutie Zhromaždenia Matice slovenskej v Srbsku v sobotu 5. apríla do veľkej siene obce v Báčskom Petrovci pricestovalo 66 delegátov z 15 matičných miestnych odborov. Zasadnutie otvorila predsedníčka Katarína Melegová-Melichová.

Predtým, ako sa presunuli na ústredné body zasadnutia, ktoré tvorili ročné správy a plány práce Matice, slovo dali aj hosťom, aby sa prihovorili. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Ján Varšo sa v prvej časti svojho príhovoru orientoval na historický priesek a bola to svojrázna prednáška z dejín Slovákov v Srbsku a dejín MSJ. V druhej časti svojho príspevku sa slovenský diplomat presunul do súčasnosti a otvoril problémy tvrdej skutočnosti, v ktorej padli aj mikrogranty Slovenskej republiky, ktoré celé desaťročie realizovali v našej krajine. Jeho slová dosvedčili, že v rámci predprístupových rozhovorov s EÚ a neskoršie všetko sa bude štandardizovať a blízka budúcnosť prinesie zmeny, ktoré ani pre našu slovenskú enklávu v Srbsku nebudú najprajnejšie. Chystá sa nový zákon o národnostných radách a  podľa rozhodnutia Ústavného súdu už teraz sa týmto radám obmedzuje pole ich pôsobnosti a vplyvu. Bude sa treba strategicky zamyslieť a preorientovať na využitie fondov EÚ. Existujúce národnostné inštitúcie bude treba maximálne aktivizovať, vychádzať z tvrdej reality a rázne konať v prospech zachovania slovenského etnika v krajine.

Veľvyslanec Varšo zhodnotil aj existujúci rámec menšinových práv v Srbsku. Diplomati sa zhodli, že ho nie je možné reálne implementovať v živote a nemá ani finančný podklad. Zároveň avizoval medzinárodnú konferenciu, ktorú dve krajiny – Srbsko a Slovensko – plánujú usporiadať 9. mája v Novom Sade.

Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová oznámila nadchádzajúce voľby do tohto štátom zriadeného predstavenstva menšín a zákon v tejto oblasti, ktorý by mal uzrieť svetlo sveta do konca roka. Pripomínala nízku natalitu nielen v našej krajine a odchod mladých za lepším životom, štúdiami alebo pracovnou príležitosťou do zahraničia. Zasadzovala sa o stmelenie radov a lepšiu spoluprácu všetkých slovenských inštitúcií.

Viera Benková sa pochvalne zmienila o snahe Matice pomôcť prvákom v zachovaní ich slovenského povedomia, ale aj o zveľadenej matičnej vydavateľskej činnosti a prezentácii kníh na knižnom veľtrhu v Bratislave. S poľutovaním sa zmienila o slabej ochote Matice slovenskej v Martine spolupracovať s našou Maticou v posledných rokoch a jej neúčasťou na SNS. Vedeniu tunajšej Matice odporučila viac tímovo pracovať.

Problém petrovského gymnázia so žiakmi načal jeho niekdajší profesor Samuel Boldocký

Problém petrovského gymnázia so žiakmi načal jeho niekdajší profesor Samuel Boldocký

Ivan Zafirović zopakoval ideu o každoročnom zabezpečení počítačmi jednej slovenskej triedy a zasadzoval sa o dodržanie normatívov, podľa ktorých by sa zasadnutie Správnej rady MSS malo konať aspoň dvakrát ročne. Dožadoval sa aj správy členov NRSNM z radov MSS.

Samuel Boldocký načal boľavú otázku nášho školstva a apeloval, aby sme väčší dôraz dali aj na nedostatok žiakov v petrovskom gymnáziu s možnými negatívnymi následkami, keď sa v budúcnosti školy budú financovať podľa počtu žiakov a nie podľa počtu tried, aká je prax v súčasnosti. Práve otázku školstva navrhol ako jednu z matičných priorít.

Rastislav Surový rok 2014 chápe ako predprípravu k roku 2015, keď si Matica pripomenie štvrťstoročie obnovenej činnosti. Prihováral sa aj o vzájomne lepšie informovanie, hovoril o nedostatočnom národnom povedomí súčasných učiteľov a profesorov. Dožadoval sa aj matičných evidenčných kníh členov, na čo mu neskoršie predsedníčka Katarína Melegová-Melichová odpovedala, že také rozhodnutie schválili ešte vlani a že je vina na jednotlivých MOMS, prečo tie rozhodnutia nerešpektovali. Predsedníčka zároveň vyjadrila nespokojnosť so spoluprácou a ohlasom nového vedenia Matice slovenskej a ich odmlčaní sa na všetky výzvy zo strany MSS.

Zuzana Medveďová-Koruniaková využila prítomnosť hostí, aby ich upovedomila o problémoch a finančných ťažkostiach pri nostrifikovaní diplomov našich študentov skončiacich svoje štúdiá v Slovenskej republike, a ktorí by sa predsa aj pokúsili vrátiť pracovať do svojho rodiska.

Viac rozruchu v rozbore Návrhu Správnej rady MSS a vynesenia uznesenia o udelení matičných hodností a uznaní za rok 2013 vyvolalo neskoré doručenie návrhov z MOMS Dobanovce. Po praktickom vysvetlení predsedu a členov matičnej legislatívnej komisie členovia Zhromaždenia MSS sa predsa rozhodli rešpektovať stanovy a návrhy z Dobanoviec posunuli na nasledujúci rok. Na záver zasadnutia sa Milan Vereš verejne zamyslel nad otázkami, prečo sme my menšinou a nie národným spoločenstvom, prečo sme v rámci štátnej ústavy uvedení ako iní (ostali) a o tom, kde je ekonomické právo občanov tohto štátu.

Jaroslav Čiep

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs