Zdigitalizované staré mapy

20.jan 2017

Zdigitalizované staré mapy

novi_sad_i_vojvodina_mapaNa digitálnych habsburských vojenských mapách, ktoré sú na internete, možno študovať mestá i jednotlivé dediny v období spred štvrť tisícročia. Už dva roky je v prevádzke zaujímavá internetová stránka, v rámci ktorej, okrem iného, možno skúmať aj územie celej Vojvodiny.

V rokoch 1763 až 1787 Habsburgovci vykonali prvé vojenské mapovanie svojej ríše a vypracovali veľmi podrobné mapy.

Kolonizácia

Po nastolení Karlovského (1699) a Požarevského mieru (1718) celé územie dnešnej Vojvodiny pripadlo pod správu habsburgskej moci.

Po Požarevskom mieri Habsburskej monarchii patrili aj juhovýchodný Sriem, Banát, rovnako aj niektoré časti územia dnešného Srbska na juh od Sávy a Dunaja – Mačva, Šumadija, časť východného Srbska a iné.

Monarchia juhovýchodný Sriem zahrnula do Chorvátsko-slavónskeho kráľovstva, zatiaľ čo zvyšok svojho nového územia, častí súčasného Srbska zaviedla do dvoch ďalších korunných štátov.

Časti územia dnešnej Vojvodiny vtedy boli zahrnuté do vojenskej hranice, a ostatné časti sa dostali pod civilnú (župnú) správu. Na rozdiel od území pod civilnou správou, vojenskou hranicou sa riadilo priamo z Viedne. O tom sa tiež možno dozvedieť z viacerých prameňov.

Počas rakúskej vlády sa na území Vojvodiny sa usadilo mnoho kolonistov. Prevažne prichádzali Nemci, Srbi a Maďari, ale aj Slováci, Chorváti, Rusíni, Rumuni a ďalší.

Mapy

Na internetovej adrese http://mapire.eu/en projekt Arcanum umožňuje užívateľovi navigovať cez historické mapy habsburskej ríše s použitím state-of-art technológií, vrátane Google Maps, Google Earth a OpenStreetMap.

petrovecmapaHlavným cieľom tohto projektu bolo vytvoriť medzinárodnú spoluprácu archívov a inštitúcií z viacerých krajín, predovšetkým v Rakúsku, Maďarsku a Chorvátsku, aby tento obsah bol dostupný v celom svete v spoločnom rozhraní.

Aktuálna verzia Mapire obsahuje mapy tak prvého (1764 – 1784), ako aj druhého vojenského mapovania (1806 – 1869). Obe sú v mierke 1:28 800 a kryjú celú Habsburskú ríšu. Tento archívny obsah je celosvetovo unikátny v zmysle pôvodnosti, detailnosti a umeleckej realizácie. Mierka mapy 1: 25 000 listov tretieho vojenského mapovania (1869 – 1887) kryje územie Uhorska, zatiaľ čo tie v mierke 1:75 000 kryje celú ríšu.

V 19. storočí vznikli aj katastrálne mapy všetkých území Habsburskej ríše. Prieskum bol jednotný v úmere (1: 2 880), a mapy sú vypracované s rovnakou geodetickou sústavou a legendou.

Okrem toho na tejto internetovej adrese možno skúmať aj historické mapy viacerých veľkých miest, ktoré sú tiež svojrázne majstrovské kartografické diela, kde môžeme sledovať zmeny a vývoj miest.

Georeferenčná presnosť týchto mestských máp je až na 15 – 20 metrov.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs