Zladiť dva aspekty

3.júl 2013

27blazic_jpgJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: PROF. DR. BRANKA LAZIĆOVÁ, POĽNOHOSPODÁRSKA FAKULTA, NOVÝ SAD

– Ktoré činitele alebo predpoklady rozhodujúco vplývajú na rozvoj organickej výroby?

– Je ich viac. Na prvom mieste by som uviedla zákonný rámec. Zákon o organickom poľnohospodárstve existuje a uplatňuje sa od roku 2011, a je tu i kopa predpisov týkajúcich sa výroby, balení, certifikácie… Keďže sa organická výroba stále mení, to spôsobuje i nutnosť zmeny niektorých predpisov, ktoré sa na ňu vzťahujú. Ďalším činiteľom sú rôzne školenia. Som veľmi rada, že do týchto boli zapojení i profesori mnohých stredných škôl. Je veľmi dôležitá aj skutočnosť, že sa uvedená výroba stala voliteľným, dakde i riadnym vyučovacím predmetom, lebo to znamená, že budeme mať potrebné kádre. Vyzdvihla by som tiež, že sa až na štyroch fakultách vyučuje o organickej výrobe, že je veľmi zastúpená na master a doktorandských štúdiách, kde sa dnes okolo štyridsať percent viac poslucháčov ako vlani zaujíma o ňu. Musíme však pochopiť, že sa tento segment poľnohospodárstva nedokáže presadiť cez noc. Môžeme sa všetko naučiť, no musíme zároveň meniť i povedomie. Lebo organická výroba znamená na strane jednej ekonomický zisk, no na strane druhej aj ekologickú otázku, prípadne problém. Musí to ísť ruka v ruke. V opačnom prípade, ak tieto dva segmenty nebudeme zlaďovať a kontrolovať, ocitneme sa v pozícii niektorých krajín, ktoré museli viaceré výrobky stiahnuť z trhu, keďže neuspokojovali potrebné kritériá. Treba vedieť, že vždy existuje i kontrola kontroly alebo kontrola nad kontrolou.

                                                                               Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs